Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JIŘÍ PLIEŠTIK, plastiky

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 08. 01. - 31. 01. 1997

Dílo Jiřího Plieštika (1956) bývá řazeno k tomu pozoruhodnějšímu, co se v českém sochařství v průběhu 80.let objevilo. V průběhu těchto let se účastnil všech významnějších sochařských prezentací. Zmíníme-li alespoň některé z nich byly to např.: v roce 1984, 1985, 1986, 1987 Konfrontace v Praze a na Kladně, v roce 1988 Barevná plastika ve Vojanových sadech, v roce 1988 Mladí k jubileu H.Wichterlové v Nové síni, 1989 Malba a plastika mladých v Holešovické tržnici, 1989 Tendence v českém sochařství 79-89 v Olomouci, 1989 Mladí ve při v pražské tržnici, 1989 Sochy a stroje v Národním technickém muzeu v Praze ad. Zhruba od poloviny 90.let je kmenovým autorem privátní Galerie JNJ, která ve výčtu kvalitních pražských nezávislých galerií (MXM, Galerie Behémot, Galerie Via Art, Galerie Gemma a nyní i Nová síň) získala dobré jméno. Plieštik patří k těm, kteří byli schopni absorbovat nové způsoby výtvarného myšlení, aby je mohli překládat jiným. Vedle pedagogického působení na pražské AVU, kde je od roku 1990 asistentem v ateliéru prof. Nepraše je nezanedbatelná i jeho pravidelná pedagogická činnost v zahraničí na dánské Hojskale pä Samso a organizační činnost v nadaci Germinations Europa, jejímž zástupcem pro ČR je již od roku 1992. Dílo Jiřího Plieštika získalo uznání nejen u nás, ale i v zahraničí. Je zastoupen svými pracemi v řadě sbírek v České republice, Norsku, Dánsku, Holandsku, Německu, Francii, Švýcarsku, Austrálii, Spojených státech a v dalších zemích.
Pominuli jsme autonomní autorovu tvorbu na poli umělecké fotografie a máme nyní možnost seznámit se zde s částí jeho sochařské práce. Senzitivní základy sochařské tvorby Jiřího Plieštika odvracející nás od hluku každodennosti jsou zřejmé v působení přirozených, naturistických, ale přitom nikoliv naturálních forem. Plieštikovy plastiky neobtěžují naši pozornost a vnímání mnohaslovnou výpovědí vázanou na opakování realisticky zpodobovaných detailů a objemů. Čisté, odhmotněné formy se váží k psychologii díla, zjednodušené formy k úplnějšímu, čistšímu, zřetelnějšímu a především poetickému sdělení o platných hodnotách a významech.
Záměrná stylizace a znakovost akceleruje sdělnost výtvarného díla. Plieštik převážně pracuje se sádrou, materiálem jehož bělosti a čistoty se světlo dotýká uctivě, po jehož povrchu jemně klouže a obtéká ho. Vedle sádrových forem odkazujících na elementárně organické dílo Hanse Arpa, či avantgardní sochařskou tradici 30.let (zejména Bedřicha Stefana) pracuje autor i s materiály netradičními, drát, epoxid, které se uplatnily v jeho plastikách skeletivním, konstruktivním způsobem v nových lineárních kreacích, stupňujících odlehčenost formy. Variantní, opakující se stély, jež jsou v Plieštikově tvorbě nejčastější, mohou a nemusí být symbolem bytosti, či postavy, jsou ale prasymbolem zakotveným v archaické původní kulturní rovině na niž navazují a prolínají se s ní i roviny pozdější včetně té naší současné. Vedle náznakovosti sádry je to ovšem i bronz jehož definitivní kvality doplňují škálu autorových výrazových prostředků.
Prostá vytříbenost jemně a citlivě modelovaného tvaru (stoupající, přerušovaná, vznášející se vertikála) "komplikovaného" někdy jen lehkým vlněním, jež není přerušením, spíše pulsováním hmoty, linie, či síly je symbolem trvání, obrazem nadřazenosti čehosi nad něčím pomíjivým. Plieštikovy plastiky prostor neuchopují, neobjímají, nevykrajují, prostor je jimi fixován, stabilizován a držen. Stálé v nestálém. My jsme v prostoru, nebo snad jsme sami tím prostorem, a tak jsme to i my, kdo musíme zastavit, alespoň na okamžik, pokud ovšem chceme uslyšet, uvidět či prozírat.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO