Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JIŘÍ MIKESKA, Ve znamení čtverce, obrazy, kresby

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 12. 06. - 28. 07. 1996

Jiří Mikeska - ProkonstelaceDílo Jiřího Mikesky je všestranné, rozmanité a otevřené novým podnětům. Citlivě reaguje na proměnlivou skutečnost. Přitom si v průběhu vývoje zachovává příznačné vlastnosti. Zrcadlí se v něm jasné a zřetelné souvislosti. Promítají se do něj různé životní hodnoty, které se doplňují a nabývají odlišných významů. Malíř se vrací k základním přírodním zákonitostem. Zajímá ho situace a postavení člověka ve světě, v němž se zrodila technická civilizace, která tak zásadně ovlivnila tvář naší planety. Do autorova projevu vstupují rozpory i návaznosti různých filozofických směrů, jejichž váha se mění s uplývajícím časem. Vývoj tvorby Jiřího Mikesky je ve své složitosti přirozený a odráží přírodní principy sladěné s duchovními proudy, které zachycují podstatu naší existence. Obrazy i kresby mají široký významový rejstřík od hluboké uzavřenosti, vcítění a zamyšlení až po temnou dravost pudových činů, v nichž pronikají na povrch dlouho skryté síly. Projev se soustřeďuje do několika plánů. V prvním se plocha člení do řady soustav základních prvků. Skladba je zřetelná vyvážená a otevírá prostor dalším možnostem vyjádření pocitů a myšlenek. Z prvotního rámce vyzařují kladné i záporné impulzy, které se někde vzájemně potlačují, přehlušují a ruší. Některé silokřivky se však naopak podporují, zdůrazňují a násobí. Různé roviny protínají a naplňují prostor, v němž se odvíjejí rozmanité děje. Do nich se promítá vývoj ve své stále znovu překvapující proměnlivosti, jasné průzračnosti i neproniknutelné záhadnosti. Přelévající se hmoty, změť prorůstajících se linií a prolínající se barvy někdy ustupují zřetelnému členění, geometrickému a zároveň v náznaku dekorativnímu frázování. Stupňované a hned zase tlumené tóny se téměř ztrácejí, aby znovu zazněly v nových a nečekaných akordech. Mnohdy je ovládne přesný rytmus dávající kresbám, obrazům i grafickým listům pevný řád, který potlačí nekontrolovatelné uvolňování energie. Vymezí se přesné soustavy prvků v celkové skladbě obrazu. Do ní se soustřeďují autorovy dojmy, pocity, myšlenky a nápady.
Projev Jiřího Mikesky nikdy není zcela jednostranný, i když se v některých obdobích přiklání k expresívnímu pojetí prolínajících se organických tvarů a křížících se čar a jindy zase téměř k exaktně určeným poměrům mezi geometrickými elementy. Jeho sdělení nejsou úplně dopovězená, vždy se za nimi skrývají tajemství zrození i zániku života nebo jen tušených vesmírných dálek a poodhalených záhad hlubin lidské psychiky. Z obrazů vystupuje vnitřní světlo, které prozařuje malířův svět, v němž se iracionální nebo až mystické znaky a symboly prorůstají a přirozeně doplňují s přesně komponovanými soustavami geometrických tvarů. Někdy v díle nacházíme něco z působivé síly amuletů a totemů, jindy se v nich odrážejí protiklady živlů podmiňujících a zároveň ohrožujících život. V projevu Jiřího Mikesky spatříme pokoru a zároveň touhu po odpovědi na základní otázky, které si lidé kladou po staletí a tisíciletí, aniž by kdy mohli dojít k jednoznačným a nepochybným závěrům.

Jiří Machalický

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO