Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

IGOR KORPACZEWSKI (KW), STARŠÍ VĚCI, obrazy, kresby

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 30. 04. - 31. 05. 1996

KW - LevitujícíZjevná apatie vnitřní i vnější, nedostatek smířlivosti a odpírání se současnému uměleckému názoru ze strany dnešní běžné veřejnosti pramení očividně buď z rozporu starého a nového estetického systému, nebo z intelektuální diferenciace v přístupu k umění vůbec. Tento "střet zájmů" prohlubující oboustranný pocit odcizení mohou tlumit někteří současní autoři, jejichž tvorba má schopnost částečně poskytovat smířlivou ruku, ale zároveň setrvat na svém místě. Jedním z nich je podle mého názoru i autor vystavující od počátku 90.let skrývající se za monogramem KW. Značku zvolil veden snahou odpoutat pozornost od jména a soustředit ji na dílo samé.
 Ono cyranovské či vlastně rostandovské směřování "a la lune", romantické a snílkovské, má daleko k simplicistnímu a charakteristickému toužení zračícímu se v očích něžných dívčích tváří (Only moon can, 1991) zobrazovaných malířem KW. Úmyslná vyhledávání figurálně-portrétistické typologie slouží zároveň i jeho záměru užívání těchto typů jako nositelů děje, nositelů maskujících dovedně autorské pocity, vyprávějících podivné děje připomínající spiritistické seance pro jednu osobu. Vyprávějících podivné příběhy, mluvících podivnými jazyky. Vyzařování, emanace, kontemplace, levitace, zázračné a zvláštní ponoření se do světa tísnivé existenciality, jehož dotek cítíme vždy při nějaké životní kolizi (osobní ztrátě materiální či duchovní povahy). To je setkání s KW. Známá fascinace starými dávno neužívanými předměty, které některým z nás pomáhají získat pocit identity s něčím neuchopitelným a přitom jakoby známým, je paralelní k autorské činnosti KW vytvářející podobně jiný svět, kam je snadné proniknout, stojí před námi, ale v okamžiku prozření víme, že se nám právě uzavřel.
Je jednou z autorových předností, osvojil-li si zdařile metaforickou metodu, vyvolat velmi složité pocity pomocí jednoduchého dobře promyšleného obrazu. Cílevědomě užívaná barevná skladba zpravidla chladných lomených tónů se svými světelně optickými vlastnostmi, vnášející nás do spodních či vyšších sfér podporuje přízračnost vyššího zážitku, dojem přítomnosti jiné skutečnosti (Jeskyně snů, 1993). Ryze malířský přístup k podání celé plochy obrazu je patrný z vážnosti zpracování barevné stavby jednotlivých částí i celku. Drobné úryvky malířského rukopisu se s dychtivostí váží k větším a větším celkům v logickém,
promyšleném sledu, výsledkem je uvolněná a jistá malba. Pozoruhodná schopnost vnášení autorské pocitovosti pomocí skrytého příběhu nás oslovuje i v cyklu Young Gods Mladí bohové z let 1994 až 1996, rodící se z úsloví dokonalý a krásný jako bůh, singulár vystřídal ale plurál a tak nevíme, je-li jich hodně, nebo prostě jen víc, zda přicházejí shora, nebo také zdola (Young God I, 1994; Nový ráj, 1996).
Nejnovější tvorba spojuje umělý materiál polystyren, materiál neobvykle divných vlastností s "klasickými" obrazy, krátkými dějovými sekvencemi (Prodavačka světla, 1994; Zázrak č.1544845, 1995). Z této syntézy syntetického a klasického plyne poznání a ironie moderního věku, který dělá vše proto, aby ze sebe setřásl staré duševní dědictví, ale s jakou láskou zároveň se obdivuje všem jeho hmotným odkazům. Poslední obrazy jsou vlastně zároveň objekty vypovídající svojí konfrontací o střetu dvou materiálů, ale zároveň o střetu materiálního a ideálního.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO