Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Jenewein - Kutná Hora
IX. Sympozium současného výtvarného umění

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 02.09. - 25.09.2009

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory pořádala v červenci letošního roku již deváté Sympozium současného výtvarného umění JENEWEIN - KUTNÁ HORA. Sympozium se konalo opětovně na téma "Reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění" s následujícími podtématy: náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence, existenciona-lismus ve výtvarných oborech malba, kresba a kombinované techniky. Stalo se periodicky opakovanou tvůrčí dílnou, která poskytuje možnost současným výtvarným umělcům reagovat přímo v historickém prostředí města Kutné Hory na výlučnost introvertního malířského a kresebného díla Felixe Jeneweina (1857-1905), jež zde na přelomu 19. a 20. století vznikalo. Umělcům nabízí zcela ojedinělou možnost tvořit díla pod vlivem genia loci, přispívajícího přímo či nepřímo k výlučnosti Jeneweinovy tvorby. Díky výsledkům sympozia vzniká i zajímavá možnost průzkumu umělecké aktuálnosti závažných témat zpracovávaných Jeneweinem a životnosti či přitažlivosti rysů obsažených v jeho díle před více než sto lety.
V některém z předchozích textů k minulým ročníkům sympozia byla řeč o tradici, o jejím obecném a společenském významu a v případě sympozia ji tvoří i opakovaný umělecký workshop. Doplnil bych snad jen to, že místo workshopu, kde vlastní "aktivní" část sympozia probíhá, představuje pro všechny jeho minulé účastníky dnes téměř legendu. Bizarní atmosféra opuštěného domu v Lierově ulici č.p. 146, v bývalém sídle hasičského sboru, nabízí sama o sobě tak silné vjemy, že není výjimkou pro leckteré "sympozionisty", aby během čtrnácti dnů strávených v Kutné Hoře, přímo s vizuálními pasážemi z hasičárny nepracovali (Pavel Šich, Barbora Lungová, David Pešat). Bylo možné se v průběhu uplynulých ročníků setkat i s přímým zobrazováním výjevů kutnohorských, které byly odlehčením, vydechnutím v práci na obtížném tématu Jeneweinově. A proč ne. Je známo, že Jeneweinovo dílo se i díky ranému úseku Jeneweinova života strávenému v Kutné Hoře dobralo své podoby.
IX. ročníku sympozia se zúčastnili čtyři autoři - Igor Grimmich, Jakub Hubálek, Martin Krajc a Jan Mráz, kteří všichni patří k současné nejmladší umělecké generaci. Po devíti letech existence sympozia je zřejmé, že se vyvíjí vztah autorů k daným tématům, vyvíjí se autorské přístupy i ochota věnovat se striktním pravidlům, vytrácí se vědomí sounáležitosti s tradicí a historickými postuláty. Co ale zůstává je invence, schopnost tvorby a ochota pracovat s jiným pohledem na něčem se setrvalými významy i v naší době. Máme-li předem zhodnotit, co znamenal devátý ročník sympozia, lze to vyjádřit lapidárně jako odklon od Jeneweinova archaického "božství".

Igor Grimmich (*1979), loňský absolvent Akademie výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru doc. Michaela Rittsteina, měl během sympozia svou pozici asi nejjistější. Vyhraněný zájem o syrovost témat, brilantní malířské postupy, adekvátnost obsahu a formy a hlavně i vlastní umělecká tvorba propojující monumentalitu témat s expresivitou a dříve do jeho tvorby vstupující funerální obsahy, to vše mu poskytovalo nejlepší možný základ k tomu, co v Kutné Hoře zpracovával. Grimmichovy obrazy městské architektury, i když zaplněné figurální hemživou stafáží, připomínají sarkofágy vyhynulé civilizace. Pohyb je strnulý a mrtvolný. Jeneweinovy předlohy Grimmich vůbec pomíjí, čerpá ale z tísnivé alarmující pocitovosti, která inklinuje k morálním a vyšším principům. Řádu? Pomíjivosti? Bezvýznamnosti člověka? Nebo prostě jen lidství obecně? Grimmich nepracuje s monumentalitou jen v rámci krajiny nebo města. Je-li v jeho zájmu figura, využívá hieratičnosti. Obraz Poslední triumf inspirovaný zážitkem z pohřbu zpěváka Waldemara Matušky je syntézou grimmichovských postupů - jisté volné malby, náznakovosti obsahů, inklinování k zobrazování archetypálních prostorů, k frivolnímu odlehčování vážnosti tématu groteskním detailem. Všechny Grimmichovy malby (Poslední triumf, Poslední triumf II, S těžkou hlavou, S těžkou hlavou I, Sanitka, Do stínu) mají schopnost morálního ataku. Temné škály podporující taktiku tísnivého symbolismu vyvažuje Grimmich pestrostí barev nebo světelnými akcenty.

Jakub Hubálek (*1983) získal profesionální umělecké školení na pražské AVU v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové. Jestliže představují absolventi doc. Rittsteina klasickou verzi malby, u Jakuba Hubálka vysledujeme příklony k propojení malby, alespoň podkladovému, s jinými médii. Máme na mysli komiks nebo filmové sekvence. Můžeme si vybavit podobné vstupy a mixy těchto dvou rovin v malbě Josefa Bolfa.
Jakub Hubálek nejvýrazněji ustoupil od rigidních námětů Jeneweinových a věnoval se vazbám k vlastní dosavadní autorské identitě stanovené jeho diplomovou prací na AVU. Hororové scény plné dějovosti, úzkostí a existenciálních pocitů, mísení postav lidských a amorfních bytostí z jiné reality přenesl do reálných prostor v Lierově ulici. Zásady komiksové seriálnosti Hubálek dodržuje malířskými "zápisy" fiktivních situací v jednotlivých dříve obytných částech hasičárny. Sled jednotlivých obrazů Kuchyň, Toaleta, Pokoj, Dvůr, Chodba, Koupelna, navozuje současně dojem průchodu jak dějem tak prostorem. Noční děsy a existenciální pocity zůstávají přítomny i přes zjevnou fikci námětu děje. Co je spojnicí mezi Hubálkem a Jeneweinem? Snad napuštěnost obsahem nočního strachu absorbovaným v dětství, existenciální témata, zobrazení tragikomedie života, symbolismus anebo přítomnost transcendentálních principů.

K vyjadřování existenciálních témat jako by byl právě expresionismus v aktuální malbě nejdramatičtějším a nejadekvátnějším prostředkem. K jeho představitelům nejsoučasnějším patří Martin Krajc (*1984). Vystudoval scénografii na střední uměleckoprůmyslové škole na Žižkově a pak malbu v malířské škole Michaela Rittsteina na pražské AVU. Martin Krajc měl možnost již v předchozích letech sám ve vlastní volné tvorbě prověřovat témata, která se nějakým způsobem dotýkala spojitostí s religiózní tématikou. Používá vágní způsob rozložení tématu na popisné náznaky prostředí vytvořené jemným podkladem s reálnými detaily hlavního motivu v čistě expresivní gestické malbě. Krajcovy občasné inklinace k abstraktní expresivitě se projevily v akrylové malbě kombinované s koláží Mor. Vztáhl se jednoznačně názvem i obsahově úzce k tématu hlavního nejznámějšího Jeneweinova cyklu. Stejně tak i další Krajcova plátna, z nichž k nejčitelnějším patří Pohřby volně přepisující Jeneweinův kvaš z roku 1900. S volnějším obsahovým kontextem k tématu sympozia pracoval na obrazech Pohřeb.Jenewein a Mitra, které jsou přesto sympatické výraznou okázalostí malířského Krajcova charakteru. Krajc oplývá schopností se "vymalovat" ze závazků k zobrazení reálné předmětnosti námětu. Jakkoliv se barvy v rozbouřených gestických volných tazích v jeho obrazech vzájemně propojují, zůstává zřejmý záměr nakládat s nimi v jejich čistých hodnotách a významech, i když se zapojují do mohutnějších dramatických celků.

Jan Mráz (*1983) je dalším absolventem ateliéru kresby Jitky Svobodové pražské AVU. Na sympozium byl přizván díky dílu Heavy Metal (2008), kterým se účastnil v loňské soutěži Henkel Art Award. Byl zjevným kandidátem, který měl být schopen se vyjádřit s jeneweinovskou excelentností v kresbě k mortalistní tématice. Pro velkoplošné precizní kresby kostlivců v složité a náročné kompozici nebyl v pouhých čtrnácti dnech workshopu v Kutné Hoře prostor. Nicméně téma Tanců smrti, známé z Jeneweinových prací, zpracoval dvěma různými způsoby. Poprvé volnou extatickou kresbou "a la prima" přímo na zdi interiéru hasičárny. Černé linie kresby morbidních výjevů v kombinaci se žlutou křídou zde konvenují takřka Váchalově dekadentnímu symbolismu. Druhá poloha Mrázovy kresby implantuje do klasické disciplíny kresby digitální podíl práce. Počítačově zpracovanou kompozici kreseb Totentanz (tanec smrti) Mráz převedl do kresby uhlem a křídou na papír. Téma mortality ve figurální kompozici umrlců a kostlivců dostalo jinou aktuální dimenzi. Mráz poslal své vyslance smrti do "našeho" světa všudypřítomné virtuální reality.

 

Grimmich_Poslední triumf, 2009, akryl, plátno, 130x155,5cm  Hubalek_Koupelna, 2009, olej, plátno, 130x150cm  Krajc_Mor, 2009, akryl, plátno, 70x80cm  Mraz_Tanec smrti. Studie (detail), 2009, uhel, křída, zeď, 300x450cm

 

IGOR GRIMMICH
*1979, Praha

STUDIA
1993 - 1998 Gymnázium v Horních Počernicích, Praha; 2000 - 2002 Střední odborné učiliště, obor umělecký truhlář; 2002 - 2008 Akademie výtvarných umění v Praze, atelier malby, doc. Michael Rittstein

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2005 Grimmich v Šatlavě, Radniční šatlava, Dubá; 2006 Nokturno, Kavárna Oukydouky, Praha; 2007 Napůl, Galerie Via Art, Praha; Rozehrané rozhraní, Galerie Milenium, Praha (s D. Trávníčkem); 2008 V zajetí řádu, Galerie Beseda, Ostrava; Noční směna, Městské divadlo, Kolín; Noční směna, Minigalerie U zlaté štiky, Kolín.

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH
2003 Tavba, Městské muzeum Svitavy, Svitavy; Kalba, Galerie Katakomby (Divadlo Husa na provázku), Brno; Hlučný odběr, Výstavní síň Divadla O. Nedbala, Tábor; 2004 Sichr je Sychr, Galerie Vltavín, Praha; 2005 13 x 18, Galerie AVU, Praha; Smíšené poCITY, Prácheňské muzeum, Písek; Obrazy, HVB bank-Valdek, Praha; Malerei tschechischer Künstler, Kunst Scheune, Steinhude, Německo; Malerei- Wegbereiter zur europäischen Integration,

Galerie Bohemica, Hannover, Německo; 2006 Město, Galerie Beseda, Ostrava; 2007 AVU 18, Národní Galerie, Praha; Réalité, České centrum, Brusel, Belgie; Eros in art II, Galerie Deset, Waldesovo muzeum, Praha; Bilanční přehlídka ARS kontakt, Praha; Bilanční přehlídka ARS kontakt, Brno; Nová trpělivost, Mánes, Praha; 2008 Art Traffic, Galerie Montmartre, Praha; Transfer, whiteBOX, Mnichov, Německo; Diplomanti AVU, Národní galerie, Praha; AVU v Praze, ateliér Malba III, doc. Michaela Rittsteina, Wortnerův dům, České Budějovice; In the Heaven současný stav - ateliér Malba III, doc. Michaela Rittsteina, Nadace Český Barok, Lapidárium, Praha; Fenomén Automobil, Galerie Millenium, Praha; 2009 Galerie Beseda, Ostrava; Normální malba, Výstavní síň Mánes, Praha.


1. POSLEDNÍ TRIUMF, 2009, akryl, plátno, 130 x 155,5 cm
2. POSLEDNÍ TRIUMF II, 2009, akryl, plátno, 80,7 x 70,3 cm
3. S TĚŽKOU HLAVOU I, 2009, akryl, plátno, 80,3 x 70 cm
4. S TĚŽKOU HLAVOU II, 2009, akryl, plátno, 81 x 70 cm
5. DO STÍNU, 2009, akryl, plátno, 130 x 155,5 cm
6. SANITKA, 2009, akryl, plátno, 80 x 70 cmJAKUB HUBÁLEK
*1983, Praha

STUDIA
1998 - 2002 SUPŠ Žižkov, obor konstrukce a tvorba nábytku; 2004 - 2009 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér kresby, prof. Jitka Svobodová; 2008 Akademie der Bildenden Künste, Mnichov, Německo (stáž)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2003 Club EXIT, Praha-Žižkov (s J. Achrerem); 2009 Divadlo Alfréd ve dvoře, Praha.

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH
2002 Smysly, Terezín; 2007 11+2, Ateliérová výstava, Dům umění v Opavě; AVU 18, Veletržní palác, Národní galerie v Praze; 2008 Pacientův pacient, Střední průmyslová škola Jihlava; 2009 krabat wurstmann aka jakub hubálek, Café Kosmos, München, Německo


1. KUCHYŇ (CYKLUS HASIČÁRNA), 2009, olej na plátně, 80 x 120 cm
2. TOALETA (CYKLUS HASIČÁRNA), 2009, olej na plátně, 80 x 120 cm
3. DVŮR (CYKLUS HASIČÁRNA), 2009, olej na plátně, 70 x 80 cm
4. POKOJ (CYKLUS HASIČÁRNA), 2009, olej na plátně, 70 x 80 cm
5. KOUPELNA (CYKLUS HASIČÁRNA), 2009, olej na plátně, 130 x 150 cm
6. CHODBA (CYKLUS HASIČÁRNA), 2009, olej na plátně, 93 x 193 cmMARTIN KRAJC
*1984, Praha

STUDIUM
1999 - 2003 SUPŠ Žižkov, obor scénografie; 2003 - 2009 Akademie výtvarných umění v Praze, atelier malby, doc. Michael Rittstein; 2007 ateliér malby V. Skrepla a J. Kovandy (stáž); 2007-2008 Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid, atelier malby (stáž)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2008 Pinturas, Galerie La Casa de Los Jacintos, Madrid

SPOLEČNÉ VÝSTAVY
2004 Top Rock, Galerie NoD, Praha; Sichr je sychr, Galerie Vltavín, Praha; 2005 Malerei, Wegbereiter zur europäischen Integration, Galerie Bohemica, Hannover, Německo; Malerei Tschechisher Kunstler, Kunst scheune, Steinhude, Německo; Obrazy HVB Bank, Valdek, Praha; Mixed Emotions, Městská galerie v Písku; Konfrontace mladých autorů, Galerie Artkontakt, Brno; Konfrontace mladých autorů, Galerie XXL, Louny; Konfrontace mladých autorů, Galerie Vltavín, Praha; Guláš, Galerie Chodovská Tvrz, Praha; 2006 Obrazy, Galerie Beseda, Ostrava; Obrazy, HVB Bank, Valdek, Praha; AVU / VŠUP, Galerie AVU, budova VŠUP, Praha; Umění a ulice, Milevsko; Město, Galerie AVU, Praha; Trafačka, Tovární hala Trafačka, Praha; 2007 Kráska a zvíře, Galerie Nová Síň, Praha; Seat Arte Emocion, Moderní galerie, Praha; Seat Arte Emocion, Wannieck Gallery, Brno; Galerie Lindbeck, Messe Karlsruhe; Designblok 07, Praha; Obr. v Louvru, Praha (oficiální založení výtvarné skupiny Obr.); 2008 In the Heaven, Galerie Nadace České Baroko, Praha; Art Prague, Výstavní síň Mánes, Praha; No tocar por favor, Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, Madrid, Španělsko; Who's the King? Mad bar, Praha; EspUsa, Galerie AVU, Praha; El Gabinete Checo, Galeria Formato Comodo, Madrid, Španělsko; Estampa, Feria, Madrid, Španělsko; Obr., Výstavní síň Mánes, Praha; 2009 Arskontakt, Brno; Artprague Praha, Výstavní síň Mánes, Praha; Diplomanti AVU 2009, Velká Dvorana, Veletržní palác, Národní galerie v Praze.1. POHŘBY, 2009, akryl, plátno, 70 x 80 cm
2. POHŘEB. JENEWEIN, 2009, akryl, plátno, 135 x 120 cm
3. MITRA, 2009, akryl, plátno, 130 x 120 cm
4. MOR, 2009, akryl, plátno, 130 x 150 cm
5. MOR, 2009, akryl, plátno, 70 x 80 cmJAN MRÁZ
*1983, Praha

STUDIUM
2009 Akademie výtvarných umění v Praze, atelier kresby, prof. Jitka Svobodová

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH
2006 Trafačka Aréna, Praha; 2007 11+2, ateliér - škola kresby prof. J. Svobodové - AVU Praha, Dům umění Opava; 2008 Pacientův pacient, Galerie Jána Šmoka, Jihlava; Henkel Art Award 2008, Kavárna Slavie, Praha


1. TANEC SMRTI, 2009, kombinovaná technika, plátno, 150 x 130 cm
2. TOTENTANZ 1, 2009, uhel, křída, papír, 240 x 80 cm
3. TOTENTANZ 2, 2009, uhel, křída, papír, 240 x 80 cm
4. TANEC SMRTI. STUDIE, 2009, uhel, křída, zeď, 300 x 450 cm
5. TANEC SMRTI. STUDIE, 2009, uhel, křída, zeď, 220 x 230 cm
6. BEZ NÁZVU, 2009, uhel, křída, papír, 119,4 x 69 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO