Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

David Hanvald
Klíčové krajiny – Kytky / obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 05.03. - 03.04.2008

"Cílem abstraktního umění je individuální a originální tvorba, nezávislá na přírodě, neboť se nejedná o nápodobu, ale o skutečné umělecké dílo, samostatný námět, který dýše duchem, o výtvor, který svou existenci nachází v umělci a jenž je podroben vnitřní potřebě." ................................................................................................... Vasilij Vasiljevič Kandinskij

Nic na tomto světě není výsledkem náhody. Veškeré děje jeví se ve svém důsledku jako děje příčinné a posuzovat cokoliv jako náhodu je buď aktem osobního zoufalství nebo dočasné neznalosti. V umění neodehrává se také nic nelogického, vše spěje odněkud někam a ne nic z ničeho kamsi. I české výtvarné umění se dobralo svých výsledků v návaznosti na činnosti generací předchozích, jejich zásadních činů, jednotlivých uměleckých děl nebo celých směrů.

Tyto vstupní teze se vztahují i na konkrétní případ výstavy Davida Hanvalda s názvem Klíčové krajiny – Kytky. David Hanvald (*1980), student ateliéru malby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, je na první pohled umělcem, kterému je v malbě vlastní volná rozevlátost a gestualita expresivní abstrakce. Využívá často kontrastu mezi hrubostí, rustikálností či syrovostí přírodního podkladu plátna a kultivovaností barevné plochy. Vcelku příznačný je u Hanvalda vysoký stupeň sebekázně a nasazení podporující stálou kvalitu jeho tvorby. S jeho malbami jsme měli možnost se v Kutné Hoře setkat zatím náznakem v rámci prezentací školního ateliéru anebo individuálně v roce 2005 na 5.ročníku Sympozia Jenewein – Kutná Hora.

Shodou okolností v roce 2005 dostalo několik studentů ateliéru malby Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze příležitost realizovat nástěnné malby v nové budově Národního integrovaného střediska řízení letového provozu České republiky v Jenči u Prahy, jejichž autorem byl významný přestavitel české konstruktivistické malby Zdeněk Sýkora. Jedním z těchto šesti studentů byl i David Hanvald. Provádění prací si logicky vyžádalo i pochopení východisek, za nichž dílo vznikalo. Sýkorovy principy náhodnosti, kdy počítač pro jeho liniové obrazy generuje náhodná čísla jako numerické struktury a souřadnice jsou známy od roku 1973, jeho umělecké výzkumy přinesly nové možnosti. Nemusíme chodit daleko, před devíti lety (1999) jsme měli možnost seznámit se v Galerii Felixe Jeneweina i s jiným využitím číselných převodů do výtvarné polohy (Fibonaciho princip) v díle českého sochaře a malíře Rudolfa Valenty, konstruktivisty žijícího v Berlíně. Numerický princip se stal „náhodným“ a dočasně použitelným i pro Davida Hanvalda.

Obrazy cyklu "Klíčové krajiny – Kytky“ vznikly v letech 2006 až 2007 na základě empirie s dětskou mechanickou hrou Inspiro, umožňující trénink koncentrace, kresby a představivosti. Funguje na principu ozubených kol, která do sebe zapadají a kresba vzniká vždy při pohybu jednoho ozubeného pohyblivého a obíhajícího druhé kolo statické. Tím je dosaženo plynulé a geometrické kresby. Malé skicy, které takto Hanvald vytvořil byly přípravnou fází pro vlastní volnou malbu.

Jeden z kratších názvů jeho obrazů – 140+32+1,140+42+2, 140+56+3 – představuje výčet souřadnic a pokynů, které předcházely malířskému vyjádření. Po zadání numerického koordinátu se pomůcka – dětská aritmeticko-mechanická hra, stala vodítkem pro rozčlenění plochy v pevném kompozičním řádu. Volba práce s barvou - počet vrstev, intenzita, podklad, způsob nanášení, členění plochy, barevnost, počet linií, květin byly už zcela v gesci autora. Pevná pravidla hry Hanvald doplnil o regule umělecké a otevřel prostor k  volným transformacím a svobodnému malířskému vyjádření. Změna řádu a pravidel je zde také chápána jako určitá parafráze subjektivního chápání obecně závazných normativů společenských.

Vrátíme-li se ještě o tři roky zpět, to, co je společné oběma ideovým podkladům tvorby, nynějšímu konceptu manuálně-mechanickému Hanvaldově nebo staršímu principu počítačovému Sýkorovu, je ona numerická pohyblivost a variabilita. Rigidita a systematičnost strukturálních vazeb Sýkorových doprovázená pevnou lineární malbou vyznívá ale ve srovnání s Hanvaldovou expresivní gestikulací takřka starozákonně.

Hanvald pracuje akrylem, olejovým pastelem, sprejem nebo barevnými pigmenty. Různost technik také způsobila samovolné rozdělení cyklu do několika formálních celků od syrových režných pláten bez šepsu s bakteriálními elementy měkkých barevných linií přes bílá plátna akrylového nebo emailového podkladu s neokonstruktivistickými průniky barevných výsečí kružnic v takřka signálních základních barvách (modrá, červená, zelená, žlutá a černá) přes jejich obměny v barvách s lomenými tóny až k propojení všech možných technických postupů. Zvláštní celek představují dvě větší tak trochu letristická plátna s fiktivními numerickými záznamy, které po dekódování mohou být základem naprosto jiných obrazů a vyčerpávají jako samostatná díla ideovou kompaktnost celého obrazového cyklu.

Jakkoliv jsme věnovali pozornost výkladům ohledně vzniku prezentovaných pláten, dají se podobně jako jiná abstraktní díla i Hanvaldovy interpretovat v rovině subjektivního pocitového výkladu. Název celého cyklu Krajiny – Kytky je určitým pomocným vodítkem, které otevírá cestu konkrétní imaginaci a současně se hlásí k lyrickým kontextům, v abstrakci častým. Nicméně i zde si uvědomujeme, že více než u jiných druhů malby je zde divák vtahován do tvorby a prožitku z průběhu činnosti, která už i sama o sobě může být výsledkem umění.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO