Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Přírůstky sbírek GFJ 1996-2006
výstava u příležitosti 10.výročí nové galerijní koncepce GFJ

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 19.10. - 30.12.2006

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory patří s největší pravděpodobností k nejmenším galerijním institucím

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory patří s největší pravděpodobností k nejmenším galerijním institucím, které jsou zařazeny do systému takovýchto kulturních subjektů činných na území České republiky. Nejenom co se týká počtu pracovníků, ale především počtu sbírkových předmětů, které spravuje. Tento fakt do jisté míry ovlivňuje výstavní činnost, v tom smyslu, že jakákoliv prezentace výtvarného umění je v podstatě závislá na zápůjčkách z jiných galerií a muzeí. Jak známo bez sbírkového fondu galerie (či jak praví litera zákona muzeum specializované na výtvarné umění) není galerií.

Od svého počátku, tj. od r.1950, totiž byla zřízena jako specializované muzeum díla kutnohorského rodáka malíře Felixe Jeneweina (1857-1905). Přestože byla zřízena městem Kutná Hora v současné době nezastává ani funkci správce sbírek výtvarného umění spojených s regionem města. Tyto sbírky shromažďované ve většině případů většiny městských galerií a muzeí již v 19.století nejrůznějšími vlasteneckými spolky a osvícenými jednotlivci totiž připadly v Kutné Hoře již dříve nejrůznějšími formami převodů pod správu kutnohorského muzea. Nejinak tomu bylo dokonce i v případě Jeneweinova fondu, který Jeneweinova galerie má fakticky ve své správě jako samostatný subjekt až teprve od roku 2000. V předchozích letech se pohyboval na základě dohod o správě národního majetku mezi městem Kutnou Horou a místním muzeem. Jinými slovy situace zde byla poněkud složitější než kde jinde.

Situace vedla v roce 1995 ke snaze o trvalé a odpovídající řešení správy uměleckých sbírek města Kutné Hory. Činnost Jeneweinovy galerie výstavní i sbírkotvorná byla obnovena. Nejprve zřízením samostatného odboru MěÚ v Kutné Hoře, po roce 2000 již jako samostatné příspěvkové organizace. Jako prvařadý úkol co se týká péče a ochrany sbírek bylo třeba vybudovat pro fond, který jí byl svěřen odpovídající depozitář, tak aby mohly sbírky být využívány ke svému expozičnímu a výchovně vzdělávacímu účelu. Samozřejmě kvantitativní nedodostatečnost sbírek vedla ke stanovení zásad akviziční politiky Galerie Felixe Jeneweina pro léta budoucí. Svou roli v tomto sehrál i fakt, že v roce 1998 se vlastníkem objektu Jezuitské koleje v Kutné stalo České muzeum výtvarných umění v Praze. S příchodem této instituce do města se očekává samozřejmě i jeho výstavní činnost a zpřístupnění veřejnosti nepoměrně bohatších sbírkových fondů, než je tomu v případě GFJ. To znamenalo, že musela být sbírkotvorná koncepce stanovena tak aby shromažďovaný sbírkový fond, tj. základ budoucí stálé expozice GFJ byl složen zcela specifickým způsobem a v prvé řadě odlišným od obvyklých průřezů českým výtvarným uměním.

V zásadě jsou tedy stanoveny tři základní linie sbírkotvorné činnosti GFJ. První z nich sleduje cíl doplňování stávajícího fondu Felixe Jeneweina, druhá část přece jenom a spíše sporadicky a příležitostně vyhledává výtvarná díla autorů s vazbou k regionu města, což je zakotveno i ve zřizovací listině GFJ. Třetí linii pak představuje záměr shromažďovat díla současných umělců, jejichž tvorba je obsahově v relaci s dílem Felixe Jeneweina.

Tento poslední z uvedených cílů se daří naplňovat zatím nejúspěšněji. Výběr autorů, od kterých byla díla do sbírek formou přímé akvizice získána není veden jen pouhou subjektivní intuicí, ale především na základě určité objektivity nebo alespoň jejího co nejvyššího stupně ve stávajícím čase a místě, který je možno vyjádřit mírou uznání umělecké kvality autorovy tvorby (v jeho dosavadním známém celku nikoliv pouze určité části) a mírou významu autora v domácím i mezinárodním kontextu. Z hlediska galerie jsou tito současní autoři spojeni s regionem Kutné Hory, uspořádáním jejich prezentací v Sankturinovském domě nebo jejich účastí na na šesti proběhnuvších ročnících Sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora, odkud byla vytěžena díla vytvořená přímo v Kutné Hoře a pod přímým vlivem "jeneweinovské" inspirace.

Tato část je nyní předkládána veřejnosti. Vedle Jakuba Špaňhela, Petra Lysáčka, Jiřího Surůvky, Pavla Šmída, Daniela Balabána, Marka Pražáka prezentujeme i tvorbu dalších významných současných českých autorů zastoupených již trvale ve sbírkách GFJ – Stanislava Diviše, Marie Birchler Suchánkové, Igora Korpaczewského, Romana Trabury, Jiřího Černického, Jiřího Petrboka, Martina Mainera, Romana Franty anebo díla získaná v posledních dvou letech Davida Hanvalda, Miroslava Polácha, Martina Šárovce, Davida Pešata, Kataríny Szanyiové, Romana Šafránka a Ivany Štenclové.

Obsah všech vystavených děl je takový, že zapadá at už volně či pregnantnějším způsobem do Jeneweinovského tématu - figurálního, náboženského, historického či vypjatě existencionálního. Za téměř deset let obnovené činnosti GFJ se podařilo získat sbírkový soubor, který doufáme bude představovat v budoucnu nejen zcela ojedinělý historicko-umělecký materiál, ale také zcela výjimečný soubor umělecké produkce našeho přelomu století, který již dnes podtrhuje význam Jeneweinova díla z hlediska jeho nově transformované aktuálnosti. Vystaveno je přesně 54 děl z celkového počtu 128 nových sbírkových položek ve správě Jeneweinovy galerie z let 1996-2006. Na dílčí doložení sbírkotvorné linie regionální jsme do výstavy zapojili i několik málo sbírk.předmětů jako např. od malířů Karla Klusáčka, Oldřicha Koníčka, Josefa Šedivého, Jaroslava Alta st. anebo výjimečného Bohuslava Reynka. Nakolik se daří naplňovat cíle sbírkotvorného programu GFJ můžete nyní posoudit sami.

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO