Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JOSEF VÁCHAL (1884-1969), výběr z grafického díla

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 15. 01. - 21. 03. 2004

" ...žádný předmět nemůže být východiskem k umělecké tvorbě, není-li oživen dostatečným množstvím imaginací, vysílaných za tvorby umělcovy. Všechna krása přírody malíři bez snění viděná, třeba jimi virtuosně namalovaná, jeviti se bude vždy co výtvor chladného a střízlivého oka a vzbudí nanejvýš obdiv rafinovaností z napodobení skutečna u mozků nedokonalého přijímače myšlénkových útvarů a chudé obraznosti. Pravé umění (a to i nejchudší z něho, těch, kteří hledají výraz pro novou formu vyjádření) - toť obraz umělý: toť doslovné tvoření vlastních tvarů a barev! Tyto předměty myšlénkové vybavované obrazností básníkovou zůstanou kolem díla umístěny navždy, neboť imaginační úsilí tvůrce bylo tak mocné a živé, mnohotvárné a individuelní, že vykouzlen byl útvar úplně nový; imaginace vzniklé z těchto představ nadále trvají, i kdyby ztělesněná vůle a imaginace tvůrcova, totiž jeho DÍLO, zničeno bylo. ..."
 
Josef Váchal: Dokonalá magie budoucnosti, 1922

Osobnost i dílo Josefa Váchala patří dodnes k mimořádným zjevům českého výtvarného umění. Váchalova tvorba byla zmítána celoživotně jeho neklidným excentrickým duchem a vzhledem k množství i své různorodosti působí možná poněkud nepřehledně. Váchal byl nejenom grafikem, malířem, kreslířem, ilustrátorem, řezbářem, typografem, vynálezcem nových grafických postupů, ale i spisovatelem a básníkem.

Narodil se 23.9.1884 v Milavčích u Domažlic jako nemanželský syn Anny Váchalové a podučitele Josefa Šimona Aleše "Lyžce". Otec - svobodomyslný učitel, si jeho matku nikdy nevzal, přestože byl k tomu vlastní rodinou nabádán. Pocity nejistoty, noční děsy a absence rodičovského citu (nahrazovaná psí věrností) během Váchalova dětství stráveného v Písku u otcových rodičů se vryly nesmazatelně do jeho duše obdařené smyslem pro fantazii a sklony k utváření vlastního světa. Pilným kreslířem byl již od svých sedmi let, jinou jeho trvalou zálibou se stala četba a knihy, posílená léty učení knihařskému řemeslu v Praze (1898-1902). V tomto počátečním svém období píše, kreslí, začíná se věnovat theosofii (1900), okultismu (1903), esoterii, má přímý kontakt s uměním, seznamuje se s nejrůznějšími osobnostmi z Theosofické společnosti jako byli - sochař Ladislav Šaloun, mystik Karel Weinfurter, rentgenolog Dr.Karel Amerling, příp. osobnostmi literárními - Jaroslavem Vrchlickým, později též Jakubem Demlem nebo vydavatelem Josefem Florianem, aj.).

Přes pokusy o získání výtvarného vzdělání u Aloise Kalvody, Rudolfa Béma (malba), nebo u Antonína Herverta (lept), byl Váchal samoukem. Uvědomoval si tento svůj handicap, ale vydal se vlastní cestou. Zpočátku se věnoval kresbě a malbě. První Váchalův dřevoryt Postava na pokraji lesa pochází z roku 1906. Manifestační a zlomovou výstavu Osmy v r. 1907 přechází bez povšimnutí a identifikuje se později se zcela jiným směrem. V roce 1910 patřil k hlavním iniciátorům vzniku uměleckého sdružení SURSUM. Toto sdružení hlásící se k novému symbolismu, představovalo novou širší platformu pro okruh autorů zčásti sdružených původně kolem katolické revue Meditace. Mezi jeho zakládajícími členy byli malíř Emil Pacovský (původem z Uhlířských Janovic), grafik Jan Konůpek, František Kobliha, k nimž se později přidali malíř Jan Zrzavý, malíř a grafik Miroslav Sylla, malíř Rudolf Adámek (kutnohorský rodák) či malíř Adolf Gärtner. Sursum dávalo prostor nejrůznějším projevům výtvarného přehodnocování nejen křesťanského mysticismu, ale i theosofie, okultismu, a magie.

Váchal měl ze všech členů Sursum k ilustraci nejblíže. Respektive ne jen k ilustraci, ale i ke knize jako takové. Praxe knihaře měla vůbec rozhodující podíl na charakteru jeho umělecké produkce. Váchal jako univerzální tvůrce byl schopen samostatně tisknout nejen ilustrace, ale i texty knih, které sám psal. Tyto dnes velmi vzácné bibliofilie tiskl jen v několika exemplářích a původní štočky se sazbou a ilustracemi zničil. Nejznámější z nich je Krvavý román (1924), který vznikl původně jako Váchalova obhajoba kouzla neskutečných příběhů pokleslého lidového čtení 18. a 19.stol. První Váchalovou knihou bylo Vidění sedmera dnů a planet, .. (1910). Po níž následovaly další mezi nimi např. Nový pekelný žaltář aneb Diwové Ďábelští, .. (1913), Dokonalá magie budoucnosti ..., (1921-22), hold satanismu Koruna bludařstva, to jest Postyla kacířská, (1923-1926). Typografické schopnosti Váchalovy se projevily zvláště v další bibliofili Mor v Korčule (1927), kde použil pěti druhů vlastního písma. Z těchto bibliofilií je zde zastoupena fakticky pouze jediná - In memoriam Anny Váchalové (1921-1923). Krom vlastní knižní tvorby (celkem 42 knih), ilustroval knihy i jiných autorů (O. Březina, A.K.Emmerichová, A.Sáňka, J.Šimánek, F.Kašpar, J.Deml, E.A.Poe).

Jméno Josefa Váchala je spojeno především s dřevorytem (též dřevořezem, linorytem), jehož robustnost dokonale vyhovovala umělcově snaze o primitivismus. Prostředky jež tato technika nabízí ve Váchalově podání vyjadřují stejně dobře drsný epický obsah příznačně plný sarkasmu a parodie, potřebných pro Váchalův novodobý příspěvek k tradici kramářských písní i jemnost nálad a pocitů pro astrální fluidum a lyrické scény.

Jinými grafickými technikami jako lept, akvatinta (Zamrzlý vodopád, 1913), ve kterých projevoval stejně dobře své nadání i potřebnou míru citlivosti a pečlivosti, se vyjadřoval méně hojně. Vedle knižní tvorby hlavní část jeho díla představuje přes dva tisíce dřevorytů a dřevořezů zahrnujících v to i 17 samostatných grafických cyklů, z nichž šest je zastoupeno na této výstavě (Putování malého Elfa, 1911; Mystikové a visionáři, 1913; Fronta, 1919; Rudé periferie, 1919, Sen o zemi, 1919; Deset příběhů o psech, 1930), zbývající penzum díla tvoří knižní ilustrace, viněty, značky, ex libris, věnovací listy, diplomy, navštívenky, ….

Ve vývoji Váchalova díla lze postupně vysledovat vlivy dekadence, secese, symbolismu, exprese, nevyhnul se ani pokušení kubismu (Nové dřevoryty, 1919), předznamenává surrealismus, těží z neoklasicismu. Oblíbená témata, jimiž je Váchal jedinečný a autentický, však prostupují celou jeho tvorbou a s žádným podobným zjevem se v českém výtvarném umění již nesetkáme.

Josef Váchal, v soustředěnosti tvůrčí i duševní (jako ostatně celý svůj život), v osamělosti studeňanského atelieru, kam se odstěhoval z Prahy natrvalo v roce 1940, muž, kterého skoro nikdo neznal a měl trvale problém se vztahem ke svému okolí i k celé společnosti, zemřel 10.5.1969 ve Studeňanech u Jičína. Jeho odchod je provázen paradoxem, který stačí Váchal ještě zaznamenat. Pět dní před svou smrtí je jmenován zasloužilým umělcem.


Seznam vystavených prací

Kloaka ulice, 1910, barevný dřevoryt, papír; sign., 21,2x 21cm, GVUO - Gr 2824

Fantazie, 1911, dřevořez, papír; sign., 14,5x8,7 cm, GVUO - Gr 3543

Putování malého Elfa, 1911 (cyklus 17ti listů), dřevoryt, ruční papír; sign., dat., 29x 23,5cm, GVUO - Gr 2936/1-17

Putování malého Elfa, 1911 (cyklus 17ti listů), dřevoryt, ruční papír; sign., dat., 29x 23,5cm, GVUO - Gr 2936/1-17

Putování malého Elfa, 1911 (cyklus 17ti listů), dřevoryt, ruční papír; sign., dat., 29x 23,5cm, GVUO - Gr 2936/1-17

Putování malého Elfa, 1911 (cyklus 17ti listů), dřevoryt, ruční papír; sign., dat., 29x 23,5cm, GVUO - Gr 2936/1-17

Putování malého Elfa, 1911 (cyklus 17ti listů), dřevoryt, ruční papír; sign., dat., 29x 23,5cm, GVUO - Gr 2936/1-17

Putování malého Elfa, 1911 (cyklus 17ti listů), dřevoryt, ruční papír; sign., dat., 29x 23,5cm, GVUO - Gr 2936/1-17

Putování malého Elfa, 1911 (cyklus 17ti listů), dřevoryt, ruční papír; sign., dat., 29x 23,5cm, GVUO - Gr 2936/1-17

Putování malého Elfa, 1911 (cyklus 17ti listů), dřevoryt, ruční papír; sign., dat., 29x 23,5cm, GVUO - Gr 2936/1-17

Pokušení sv. Antonína, 1912, barevný dřevoryt, papír; sign., 21x21cm, GVUO - Gr 4380

Madona, 1912, barevný dřevoryt, papír; sign., nedat., 21x21cm, GVUO - Gr 2834

Ostrov blaženců, 1912, barevný dřevoryt, sign., dat., 21x21cm, GMUHK - G 1316

Ráj, 1912, barevný dřevoryt, papír; sign., dat., 24,9x30,1 cm, GVUO - Gr 336

Vyhnání z Ráje, 1912, barevný dřevoryt, papír; sign., č.tisku 4, nedat., 14x10 cm, GVUO - Gr 2828

Zamrzlý vodopád, (1913), akvatinta, papír, sign., nedat., č. tisku 12, 30,4x20,7cm, GMUHK - G 1969

Karikatura Macek A. (z knihy Pjsen strašliva), (1913), dřevoryt, hedvábný papír; sign., nedat., 6x4,5cm, OGVUJ - G 118

Karikatura V.V.Štech (z knihy Pjsen strašliva), (1913), dřevoryt, hedvábný papír; sign., nedat., 5,5x4,8cm, OGVUJ - G 1182

Karikatura M.Marten (z knihy Pjsen strašliva), (1913), dřevoryt (xylografie), papír hedvábný; nesign., 6,8x4,9cm, OGVUJ - G 1183

Karikatura Harlas (z knihy Pjsen strašliva), (1913), dřevoryt (xylografie), papír hedvábný; nesign., 5,9 x 5cm, OGVUJ - G 118

Pololežící žena a stvůry, (1913), barevný dřevoryt, papír; nesign., nedat., 7x7cm, OGVUJ - G 1176

Smutní červové, 1913, dřevoryt, papír; sign., nedat., 15x15 cm, GVUO - Gr 4381

Pan a ženka, (1913-1914), barevný dřevoryt, č.tisku 5, nesign., nedat., 15x15cm, GVUO - Gr 2832

Večer, 1913, barevný dřevoryt, papír; sign., nedat., 21,2 x21,2cm, GVUO - Gr 5075

Vodníkova rodina, 1913, barevný dřevoryt, papír; sign., nedat., 21,1x 21cm, GVUO - Gr 5076

Prolog (I, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

Agrippa Cornelius (II, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

William Blake (III, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

Sv.Hildegarda (IV, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

Jakub Boehme (V, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

Angelus Silesius (VI, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

Jeane Leadová (VII, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

Jindřich Suso (VIII, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

Anna Kateřina Emmerichová (IX, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

Sv.Teresie (X, cyklus Mystikové a visionáři), 1913, dřevoryt, papír; 20,8x20,8cm, VČGP - G 998

Svatba skřetů. 1913, barevný dřevoryt, papír; sign., dat., 21x21,1cm, GVUO - Gr 344

Sen noci filipojakubské, 1914, barevný dřevoryt, papír; sign., 21,1x21,1cm, GVUO - Gr 340

Sv. Rodina, kol. 1914, barevný dřevoryt, papír; sign., 15,3x 15,3cm, GVUO - Gr 2833

Bouře, 1915, dřevoryt, papír; sign., 25x29,6cm, GVUO - Gr 335

Patitul (cyklus Fronta), 1919, barevný dřevoryt, 2, sign., dat., 26,7x26,6cm, GMUHK - G 1349-1

Maskovaná silnice (cyklus Fronta, 1.list), 1919, barevný dřevoryt, 2, sign., dat., 27x27cm, GMUHK - G 1349-1

Lavina (cyklus Fronta, 2.list), 1919, barevný dřevoryt, 2, sign., dat., 26,7x26,7cm, GMUHK - G 1349-2

Plná trefa (cyklus Fronta, 3.list), 1919, barevný dřevoryt, 2, sign., dat., 26,7x27cm, GMUHK - G 1349-3

Raketa (cyklus Fronta, 5.list), 1919, barevný dřevoryt, 2, sign., dat., 26,9x27cm, GMUHK - G 1349-5

Kázání Roberta d`Arbrissela, 1919, barevný dřevoryt na japanu, sign., dat., 27,7x34,3cm, GMUHK - G 1321

Patitul (cyklus Rudé periferie), 1919, kolorovaný linoryt, 26x15,3cm, GVUO - Gr 4700

Periferie (cyklus Rudé periferie, 1.list), 1919, kolorovaný linoryt, 35,2x29cm, GVUO - Gr 4701

Rudý demon bohy ruší v zažívání (cyklus Rudé periferie, 2.list), 1919, kolorovaný linoryt, 34,6x28,5cm, GVUO - Gr 4702

My jsme černí … (cyklus Rudé periferie, 5.list), 1919, kolorovaný linoryt, 27x28,5cm, GVUO - Gr 4705

Souš s plody kreténství … (cyklus Rudé periferie, 7.list), 1919, kolorovaný linoryt, 26,8x26,7cm, GVUO - Gr 4707

Buržuové v autech (cyklus Rudé periferie, 10.list), 1919, kolorovaný linoryt, 29,3x27cm, GVUO - Gr 4710

Titul (cyklus Sen o zemi), 1919, tónovaný dřevoryt, 18,6x13,5cm, GVUO - Gr 2923

Zrození země (cyklus Sen o zemi, 1.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 18,5x14cm, GVUO -Gr 2924

Klíčení (cyklus Sen o zemi, 2.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 19x13,5cm, GVUO -Gr 2925

V pralese (cyklus Sen o zemi, 3.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 18x13cm, GVUO -Gr 2926

Jaro země - Člověk a pes (cyklus Sen o zemi, 4.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 19,2x13,6cm, GVUO -Gr 2927

Léto země - Barbaři (cyklus Sen o zemi, 5.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 18,4x13,2cm, GVUO -Gr 2928

Továrny (cyklus Sen o zemi, 6.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 18x13cm, GVUO -Gr 2929

Koloběh duší (cyklus Sen o zemi, 7.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 18,7x13,4cm, GVUO -Gr 2930

Uvolněné klíče k silám země (cyklus Sen o zemi, 8.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 18x13cm, GVUO -Gr 2931

Podzim země - Kult budoucnosti (cyklus Sen o zemi, 9.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 18,5x13,5cm, GVUO -Gr 2932

Doba ledová (cyklus Sen o zemi, 11.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 19x13,3cm, GVUO -Gr 2932

Zánik (cyklus Sen o zemi, 12.list), 1919, tónovaný dřevoryt, 19x13,5cm, GVUO -Gr 2932

Večeře, (1919-1922), olej, sign., nedat., 79,5x70cm, GMUHK - O 894

Oběť, (1919-1922), kombinovaná technika na papíře, sign., nedat., 94x77cm, GMUHK - O 1049

Dokonalá magie II. (z knihy Josefa Váchala dokonalá Magie budoucnosti … ), 1922, barevný dřevoryt, sign., dat., 17,8x15cm, GVUO -

Bibliofílie In memoriam Marie Váchalové, (1921-1923), 46 bar. dřevorytů, 12 čb, dřevorytů, 1 lept, vše 15x15 cm, GVUHB - G 907

Patitul (z knihy Mor v Korčule), (1927), dřevoryt , sign., nedat., č.tisku 19, 16x27cm, GMUHK - G 375

 hořícím městě (z knihy Mor v Korčule), (1927), dřevoryt, sign., nedat., č.tisku 20, 33,8x27cm, GMUHK - G 374

Patitul (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 22,7x10,7 cm, GVUHB - G 923

Závěrečná viněta (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 13,8x10,4 cm, GVUHB - G 923

Z Vendidady Zend Avesty (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 20x15 cm, GVUHB - G 923

Justin o králi Habisu a Cyrovi (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 20x15 cm, GVUHB - G 923

Patroklos na hranici (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 20x15 cm, GVUHB - G 923

Plutarch o Melamphitovi (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 20x15 cm, GVUHB - G 923

Odysseus provázený psy (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 20x15 cm, GVUHB - G 923

Tobiášův návrat (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 20x15 cm, GVUHB - G 923

Psi Jobovi (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 20x15 cm, GVUHB - G 923

Pes Benvenuta Celliniho (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 20x15 cm, GVUHB - G 923

Psi Cortéze - dobyvatele (cyklus Deset příběhů o psech), (1930), barevný dřevoryt, nedat., 20x15 cm, GVUHB - G 923

Čertův potok (Teufelsbach), 1929, barevný dřevoryt, sign., dat.; č.tisku 2, 23,5x16cm, GVHK - G 1442

Jezero Zakr z Plesné hory na Šumavě, 1930, dřevoryt, papír, sign., dat., č.tisku 6, 24,2x18cm, GMUHK - G 1443

Z pralesa pod Luzným, nedat. (1930), dřevoryt, papír, sign., dat., č. tisku 5, 49,5x35,9cm, GMUHK - G 148

Kytice, 1933, dřevoryt, papír, sign., dat., 43,3x30,9cm, GMUHK - G 2007

Smrt alchymistova, 1934, dřevoryt, sign., dat., 31x46cm, GMUHK - G 1027

Svoboda a reakce, 1934, barevný dřevoryt, papír, sign., dat., 72x44,5cm, GMUHK - G 2037

Chvíle slávy jsem měl (k veršům O.Březiny Ruce), 1943, dřevoryt, sign., nedat., 19,9x14,6cm, GMUHK - G 1303

Stráž nad mrtvými (k veršům O.Březiny Ruce), 1943, barevný dřevoryt, sign., nedat., 20x15, GMUHK - G 1308

Kolozpěv srdcí (k veršům O.Březiny Ruce), 1943, barevný dřevoryt, sign., nedat., 19,6x14,6cm, GMUHK - G 1300

Srdce, 1944, barevný dřevoryt, sign., dat., 36,4 x 24,8 cm,GVUHB - G 243

Volání instinktů, 1944, barevný dřevoryt, sign., dat., 35 x 24,8 cm, GVUHB - G 244

Václav Honsa, 1951, dřevoryt, papír, sign., dat., 34x18,5cm, GMUHK - G 1441

Ex libris Jar. Jindra, (1911-1915), černobílý dřevoryt, sign., nedat., 12x18,5cm, GMUHK - G 1283/1

Ex libris Josef Portman, (1911-1915), kresba tuší na papíře, sign., nedat., 12x18,5cm, GMUHK - G 1283/2

Ex libris MUDr.Jaroslav Barth, (1911-1915), černobílý dřevoryt, sign. v tisku, nedat., 8,8x8,5cm, GMUHK - G 1283/4

Ex libris Parma - Přerod, (1911-1915), černobílý dřevoryt, nesign., nedat., 8,8x8,5cm, GMUHK - G 1283

O kumštu ryteckém, značky, ex libris, (nedat.), 11x černobílý dřevoryt, nedat., 28x19,2cm, GMUHK - G 1678

Použité zkratky:
GMUHK - Galerie moderního umění v Hradci Králové
GVUO - Galerie výtvarného umění v Ostravě
GVUHB - Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
OGVJ - Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
VČGP - Východočeské galerie v Pardubicích

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO