Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

NOVÉ PŘÍRŮSTKY SBÍREK GFJ z let 1996-2001, Adámek, Alt st., Balabán, Birchler-Suchánková, Černický, Diviš, Franta, Krčil, Jenewein, Klusáček, Korpaczewski, Koníček, Kunc, Lysáček, Mainer, Petrbok, Placht, Reynek, Surůvka, Šedivý, Šmíd, Špaňhel, Trabura

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 11. 04. - 19. 06. 2002

Dobrá akviziční politika, tj. shromažďování sbírkových fondů přímým nákupem je neodmyslitelnou součástí činnosti každé galerie. Sbírkotvorná aktivita galerie spočívá obecně v cíleném a vědomém shromažďování uměleckých děl ve sbírkových celcích postihujících určité důležité etapy vývoje umění a umělecké proudy. V dnešní době je již jen těžko možné sestavit reprezentativní kolekce, které by shromažďovaly stěžejní díla toho, co nazýváme klasickým českým výtvarným uměním. Je však možné vydat se cestou schůdnější z hlediska dostupnosti nových děl. Touto cestou se vydala i Galerie Felixe Jeneweina v roce 1996. Ne snad, že by byla natolik osvícená, ale především proto, že tato sbírkotvorná koncepce je nejlogičtější.

Pochopitelně prvořadým cílem Galerie Felixe Jeneweina spravující největší sbírku Jeneweinova díla v České republice je dle možností stávající Jeneweinův fond rozšiřovat. Od roku 1996 se podařilo získat do uměleckých sbírek města Kutné Hory celkem sedm nových přírůstků. Čtyři z nich, tj. 2.-4. list z cyklu Bitva u Lipan (1883) pochází z původní Waldesovy sbírky a byly zakoupeny na aukci, kde se ocitly díky restitučnímu zákonu, který postihl Národní galerii v Praze. Dále se podařilo zakoupit, také z aukce, rozměrnější lunetovou malbu Příchod Cyrila a Metoděje (1897), dokládající vliv prof. Jos.Trenkwalda na Jeneweinovo dílo v jeho ranné fázi. Dalším vítaným doplněním je první kresba z cyklu Daň z krve (1882) Kvetoucí štěstí, zakoupená ze soukromé sbírky. Naposledy bylo toto dílo prezentováno v rámci souborné Jeneweinovy výstavy v Praze r.1928. Příjemným překvapením byl dar ze soukromé sbírky, kresba Portrét Barbory Jeneweinové (kol. r.1879).

VU 511 G Šedivý,J, U velkého rybníka, 1914, ol.na pl., 50x60Co se týká cílů akviziční politiky Galerie Felixe Jeneweina jsou dodržovány striktně tři zásadní linie. První z nich, tedy čistě "jeneweinovská" byla již zmíněna. Druhá pak je vedena zájmem doplňovat sbírku regionálních autorů, sem spadají realizované nákupy děl z počátků 20.století - akvarel Studie k historickému výjevu (1906) Karla Ladislava Klusáčka, olej Čtenářka (po r.1900) Rudolfa Adámka, plátno U Velkého rybníka (1914) Josefa J. Šedivého a olej Oldřicha Koníčka Na předměstí (1926), popřípadě přijetí darovaných děl Josefa Krčila Studie holohlavého muže, (1931-37) a obraz Na Vystrkově (1949) Jaroslava Alta st.

Perspektivní sbírkotvornou linii, stojící trochu mimo hlavní proud, představuje možnost doplňování fondu o dostupná díla klasiků českého výtvarného umění, u kterých se v průběhu 20.století dají vysledovat příbuznosti s Jeneweinem, míněno obsahové nikoliv formální, jako tomu bylo kupříkladu u umělců Skupiny Sursum, České moderny, např. Konůpek, Váchal, Kobliha a další. V této souvislosti byl již zakoupen reprezentativní soubor třinácti grafických listů Bohuslava Reynka z let 1937-1967 za tak příhodných podmínek, že představují prakticky průřez všemi obdobími Reynkova grafického díla

Třetí linii pak představuje záměr shromažďovat díla současných umělců, jejichž tvorba je obsahově v relaci s dílem Felixe Jeneweina. Tento poslední z uvedených cílů se daří naplňovat zatím nejúspěšněji. Výběr autorů, od kterých byla díla do sbírek formou přímé akvizice získána není veden jen pouhou subjektivní intuicí, ale především na základě určité objektivity nebo alespoň jejího co nejvyššího stupně ve stávajícím čase a místě, který je možno vyjádřit mírou uznání umělecké kvality autorovy tvorby (v jeho dosavadním známém celku nikoliv pouze určité části) a mírou významu autora v domácím i mezinárodním kontextu. Z hlediska galerie jsou tito současní autoři spojeni s regionem Kutné Hory, uspořádáním jejich prezentací v Sankturinovském domě nebo jejich účastí na dvou proběhnuvších ročnících Sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora, odkud byla vytěžena díla vytvořená přímo v Kutné Hoře a pod přímým vlivem "jeneweinovské" inspirace.
Že bylo uspořádání sympozií pro sbírky města přínosem dosvědčuje fakt, že 26 nových přírůstků ze sympozií představuje téměř jednu třetinu z celkového počtu všech jedenasedmdesáti nových sbírkových předmětů z let 1996-2001.

Nově zastoupení autoři Stanislav Diviš (*1953), Daniel Balabán (*1957), Marie Birchler-Suchánková (*1957), Igor Korpaczewski (*1959), Roman Trabura (*1960), Jiří Surůvka (*1961), Petr Lysáček (*1961), Jiří Petrbok (*1962), Roman Franta (*1962), Otto Placht (*1962), Pavel Šmíd (*1964), Jiří Černický (*1966), kromě nejmladšího Jakuba Špaňhela (*1976), patří ke generaci konce 80. případně 90.let dvacátého století. Uvolnění a existencionální tíseň, názorová pluralita, nové tendence a směry této doby nesou určité znaky souvztažnosti s hektičností toho, co probíhalo o sto let dříve. Není divu, že akvizice pocházející z pol. 90.let - Mainerův Poklad a Oldřich a Božena, Korpaczewského Barokní čtenář, Surůvkovy Hodní hoši a Zlý holky, Petrbokův Farář jde z práce a cyklus Kristů i Balabánův Elvis, jsou vzorkem toho, co bylo pro ně nejen charakteristické v určité době a čím se vydělili z "průměru", ale zároveň to byla díla, která vznikala nezávisle a samovolně bez umělého podnětu, prostě jen proto, že je k tomu přiměla doba a psychická konstituce osobnosti. A jejich obsah je takový, že do Jeneweinova tématu ať už figurálního, náboženského, historického či vypjatě existencionálního, zapadají stejně neuvědoměle jako přirozeně.
Věřím, že nově nashromážděné sbírkové předměty budou v budoucnosti představovat cenný historicko-umělecký materiál nejen z obecného hlediska, ale i jeho specifičnosti a neopakovatelnosti. Ve spojení s dílem Jeneweinovým budou podtrhovat význam Jeneweinova díla z hlediska jeho nově transformované aktuálnosti. Dalším pozitivem je snad i to, že není známa obdoba takto formulovaných zásad budování sbírky současného umění, obsahově a tematicky vztažené k výjimečnosti jediného autora a tudíž vyhraněné a ojedinělé i v celonárodním měřítku.
Aleš Rezler

 

VU 514 G Korpaczewski,I.,Barokní čtenář, 1997, olej, 110x120  VU 521 G Petrbok, J.Kristus, 1996, olej, 42x36cm  VU 539 G, Reynek B., Pieta s rybami, 1966, such.j. s monotyp  VU 526 G Balabán, D. Elvis, 1993, akryl na pl., 190x150cm

 

Seznam děl:

 1. 7-739/02, Josef J.Šedivý: Chrám sv. Barbory, (kol r.1945) N / 94, olej na plátně, 70x59,5cm, sign., vpravo dole J.Šedivý
 2. VU 514/G, Igor Korpaczewski: Barokní čtenář, 1997 N / 97, olej na plátně, 110x120,5cm
 3. VU 507/G, Felix Jenewein: Příchod Cyrila a Metoděje, 1897 NA / 97, kombin technika, 81x62cm luneta, sign.
 4. VU 508/G, Jakub Špaňhel: Olšanské hřbitovy I, 1996 N / 97, olej a akryl na plátně, rozm.: 45x50cm
 5. VU 509/G, Jakub Špaňhel: Olšanské hřbitovy II, 1996 N / 97, olej a akryl na plátně, rozm.: 25,5x35,5cm
 6. VU 510/G, Karel L.Klusáček: Studie k historickému výjevu, 1906 N / 97, akvarel na papíře, 43,2x23,3cm, sign. Klusáček 1906
 7. VU 511/G, Josef J.Šedivý: Krajina u Velkého rybníka, 1914 N / 97, olej na plátně, 50x60cm, sign. J. ŠEDIVÝ 1914
 8. VU 512/G, Oldřich Koníček: Na předměstí, 1926 N / 97, olej na lepence, 29x37cm, sign. vlevo dole Old. Koníček 1926
 9. VU 515/G, Felix Jenewein: Bitva u Lipan - 2. list, 1883 NA / 98, kresba perem, štětcem tuší, vyškrabávaná technika, rastrovaný karton, 42,3x57,2cm
 10. VU 516/G, Felix Jenewein: Bitva u Lipan - 3. list, 1883 NA / 98, kresba perem, štětcem tuší, vyškrabávaná technika, rastrovaný karton, 41,8x56,4cm
 11. VU 517/G, Felix Jenewein: Bitva u Lipan - 4. list, 1883 NA / 98, kresba perem, štětcem tuší, vyškrabávaná technika, rastrovaný karton, 42,3x57,2cm
 12. VU 518/G, Felix Jenewein: Bitva u Lipan - 5. list, 1883 NA / 98, kresba perem, štětcem tuší, vyškrabávaná technika, rastrovaný karton, 41,8x56,4cm
 13. VU 519/G, Jiří Petrbok: Farář jde z práce, 1990-94 N / 98, kombinovaná technika na sololitu, rozm.: 210x122cm, sign.
 14. VU 506/G, Karen Kunc: Naslouchající vzdálenost, 1995 D / 97, barevný dřevořez, 73x53cm, sign., dat.
 15. VU 513/G, Jaroslav Alt: Na Vystrkově, 1949 D / 97, olej na plátně, 54x65cm, sign., dat.
 16. VU 520/G, Jiří Petrbok: Kristus, 1996 N / 99, Pozn.: Postava Krista se svatozáří zavěšeného za hlavu,kombinovaná technika na sololitu, rozm.: 39,6x35,5cm, sign. (vlevo dole)
 17. VU 521/G, Jiří Petrbok: Kristus, 1996 N / 99, Pozn.: Vznášející se postava Krista s trnovou korunou v sukni, kombinovaná technika na sololitu, rozm.: 42x36cm, sign. (vlevo dole)
 18. VU 522/G, Jiří Petrbok: Kristus, 1996 N / 99, Pozn.: Postava Krista s trnovou korunou zavěšeného na rameni jeřábu, kombinovaná technika na sololitu, rozm.: 41x35,5cm, sign. (vlevo dole)
 19. VU 523/G, Jiří Petrbok: Kristus, 1996 N / 99, Pozn.: Postava Krista s trnovou korunou stojící na trupu letícího letadla, kombinovaná technika na sololitu, rozm.: 39x36cm, sign. (vpravo dole)
 20. VU 524/G, Jiří Petrbok: Kristus, 1996 N / 99, Pozn.: Postava Krista se svatozáří stojící na trupu letícího letadla, kombinovaná technika na sololitu, rozm.: 41x36cm, sign. (vpravo dole)
 21. VU 525/G, Martin Mainer: Oldřich a Božena (1992) N / 00, repro, včelí vosk, 58x79cm, sign., dat.
 22. VU 526/G, Daniel Balabán: Elvis, 1993 N / 00, akryl na plátně, 190x150cm, sign.
 23. VU 527/G, Rudolf Adámek: Čtenářka (po r.1900) N / 00, olej na plátně, rozměry - 49x36cm, sign. Adámek, nedat.
 24. VU 528/G, Bohuslav Reynek: Zátiší, 1937 N / 00, suchá jehla, 16,3x15,4cm, sign. Reynek, nedat.
 25. VU 529/G, Bohuslav Reynek: Veraikon, 1948 N / 00, kolor. suchá jehla s monotypem, 16,3x14,2cm, sign. Reynek, nedat.
 26. VU 530/G, Bohuslav Reynek: Pieta se zahradou I, 1949 N / 00, kolor. lept s monotypem, 24,5x15,7cm, sign. Reynek, nedat.
 27. VU 531/G, Bohuslav Reynek: Odpočinek na útěku do Egypta, konec 40.let N / 00, kolor. lept s monotypem, 11,7x14,7cm, sign. Reynek, nedat
 28. VU 532/G, Bohuslav Reynek: Ruth a Booz, 1954 N / 00, suchá jehla s monotypem, 18x13,3cm, sign. Reynek, nedat.
 29. VU 533/G, Bohuslav Reynek: Ballam s oslicí,1955 N / 00, suchá jehla s monotypem, 17x12,5cm, sign. Reynek, nedat.
 30. VU 534/G, Bohuslav Reynek: Ve chlévě,1960 N / 00, suchá jehla, 15,1x12,2cm, sign. Reynek, nedat.
 31. VU 535/G, Bohuslav Reynek: Pieta v polích,1959 N / 00, kolor. suchá jehla s monotypem, 16,2x24,8cm, sign. Reynek, nedat.
 32. VU 536/G, Bohuslav Reynek: Ukřižování IV, 1962 N / 00, suchá jehla s monotypem, 22,9x15,6cm, sign. Reynek, nedat.
 33. VU 537/G, Bohuslav Reynek: Pieta V, 1965 N / 00, kolor. suchá jehla s monotypem, 12,2x18,1cm, sign. Reynek, nedat.
 34. VU 538/G, Bohuslav Reynek: Velikonoce se sv. Tomášem, 1966 N / 00, kolor. suchá jehla s monotypem, 17x11,5cm, sign. Reynek, nedat
 35. VU 539/G, Bohuslav Reynek: Pieta s rybami,1966 N / 00, suchá jehla s monotypem, 12,8x17,8cm, sign. Reynek, nedat.
 36. VU 540/G, Bohuslav Reynek: Bičování,1967 N / 00, suchá jehla s monotypem, 24,6x13cm, sign. Reynek, nedat.
 37. VU 541/G, Roman Franta: Felix Jenewein, 2000 S / 00, akryl na plátně, 40x35cm
 38. VU 542/G, Roman Franta: K cyklu F. Jeneweina Mor, 2000 S / 00, akryl na plátně, 109x84cm
 39. VU 543/G, Igor Korpaczewski: Rozchod je malá smrt zaživa, 2000 S / 00, malba sprayem a prsty na dřevě, 225x122cm
 40. VU 544/G, Igor Korpaczewski: Černá sprcha, 2000 S / 00, mikrosonda, mirelon, screen wrap, 100x70cm
 41. VU 545/G, Jiří Petrbok: Figura, 2000 S / 00, malba sprayem na sololitu, 36,5x120cm
 42. VU 546/G, Jiří Petrbok: Figura, 2000 S / 00, malba sprayem na dřevě, 54x122,5cm
 43. VU 547/G, Otto Placht: Bez názvu, 2000 S / 00, uhel na papíře, 70x100cm, sign.
 44. VU 548/G, Otto Placht: Bez názvu, 2000 S / 00, uhel na papíře, 70x100cm, sign.
 45. VU 549/G, Otto Placht: Recepce, 2000 S / 00, barevný pastel na papíře, 52x70cm, sign.
 46. VU 550/G, Otto Placht: Bez názvu, 2000 S / 00, barevný pastel na papíře, 50x65cm, sign.
 47. VU 551/G, Otto Placht: Bez názvu, 2000 S / 00, barevný pastel na papíře, 50x65cm, sign.
 48. VU 552/G, Otto Placht: Bez názvu, 2000 S / 00, barevný pastel na papíře, 50x65cm, sign.
 49. VU 553/G, Otto Placht: Bez názvu, 2000 S / 00, barevný pastel na papíře, 50x65cm, sign.
 50. VU 554/G, Otto Placht: Bez názvu, 2000 S / 00, barevný pastel na papíře, 50x65cm, sign.
 51. VU 555/G, Otto Placht: Bez názvu, 2000 S / 00, barevný pastel na papíře, 50x65cm, sign.
 52. VU 556/G, Jiří Surůvka: Komtesa z Morového sloupu, 2000 S / 00, akryl na plátně, 100x81cm, sign.
 53. VU 557/G, Jiří Surůvka: Starostovi, 2000 S / 00, akryl na plátně, 37x42cm, sign., dat.
 54. VU 558/G, Roman Trabura: Bez názvu, 2000 S / 00, akryl na papíře, 119x125cm
 55. VU 559/G, Roman Trabura: Smrtka na Šultysově ulici, 2000 S / 00, akryl na papíře, 29x39,5cm, sign.
 56. VU 560/G, Josef Krčil: Studie holohlavého muže, (1931-37) D / 00, uhel a křída na hnědém papíře, 70x60cm
 57. VU 561/G, Martin Mainer: Poklad (Žena z Hawaie), 1993 N / 01, olej, voskovaný papír, 52x46 cm, signováno, datováno
 58. VU 562/G, Martin Mainer: Poklad (Loretánská monstrance I), 1993 N / 01, olej, voskovaný papír, 60x48 cm, signováno, datováno
 59. VU 563/G, Martin Mainer: Poklad (Loretánský kalich), 1993 N / 01, olej voskovaný papír, 57x45 cm, signováno, datováno
 60. VU 564/G, Martin Mainer: Poklad (Loretánská monstrance II), 1993 N / 01, olej, voskovaný papír, 57x45 cm, signováno, datováno
 61. VU 565/G, Roman Trabura: Hřbitov, 1995 N / 01, olej na překližce, 181x132 cm, signováno, datováno
 62. VU 566/G, Jiří Surůvka: Good Boys, 1998 N / 01, airbrush na syntetickém plátně, 50x100 cm, sign., dat.
 63. VU 567/G, Jiří Surůvka: Bad Girls, 1998 N / 01, airbrush na syntetickém plátně,150x100 cm, sign., dat.
 64. VU 568/G, Felix Jenewein: Kvetoucí štěstí, 1882 N / 01 (1. list z cyklu Daň z krve), kombinovaná technika-uhel, kvaš, karton, 52,5x69,5 cm, sign., dat.
 65. VU 569/G, Marie Birchler-Suchánková: Výzva, 2001 S / 01, drátěné pletivo, krůtí pařáty, olej na plátně, 90x90 cm, sign., dat.
 66. VU 570/G, Jiří Černický: Cloud Rider, 2001 S / 01, foto, 73x105 cm
 67. VU 571/G, Jiří Černický: Cloud Rider, 2001 S / 01, foto, 145x105 cm
 68. VU 572/G, Stanislav Diviš: Kain a Ábel, 2001 S / 01, olej na plátně, 150x130 cm, sign., dat.
 69. VU 573/G, Petr Lysáček: Megadeath, 2001 S / 01, olej na plátně, 130x150 cm
 70. VU 574/G, Martin Mainer: Felix, 2001 S / 01, xerox, malba na skle a na papíře, 113,5x83,5 cm, sign., dat.
 71. VU 575/G, Pavel Šmíd: Gotická hlava, 2001 S / 01, olej na plátně, 150x130 cm
 72. VU 576/G, Felix Jenewein: Barbora Jeneweinová (kolem r. 1879) D / 01, tužka, papír, 26,5x23,8 cm (ovál), sign., nedat.

způsob nabytí
N - nákup, NA - nákup z aukce, S - sympozium, D - dar
číselný údaj za lomítkem - rok nabytí

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO