Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

ZDENĚK BURIAN, Malíř a ilustrátor

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 28. 01. - 05. 04. 1998

Titulní obálka kataloguBudeme-li konstatovat, že Zdeněk Burian vlétl jako uragán do stojatých vod dobrodružné ilustrace 20.let, bude to tvrzení, jež pouze s nadsázkou předznamenává výsadní postavení ilustrátora na tomto poli v pozdějším období. Ve skutečnosti byla cesta Zdeňka Buriana daleko trnitější, navíc první ilustrace zdaleka nedosahovaly kvalit výtvarníků, kteří v té době vévodili dobrodružnému žánru. Stačí si jen vzpomenout na pražského Viktora Olivu (1861-1928), který svou daň dobrodružné tematice odvedl především na poli historických románů H.Sienkiewicze, Věnceslava Černého (1865-1936), jenž doprovázel především historické romány (H.Sienkiewicz, A.Jirásek) a který může být s Burianem konfrontován například v tzv. Malé sérii románů Karla Maye či v Malém čtenáři, Václava Čuttu (1878-1934), jehož kvašové ilustrace lze nalistovat například v Dobrodružném světě, roudnického malíře Josefa Ulricha (1857-1930), kterého spojujeme s prvními ilustracemi románů Karla Maye nebo Stanislava Hudečka (1872-?), jenž se ilustračně setkal s Burianem ve Vilímkově Malém čtenáři.
Ti všichni se však brzy začali Burianovi dívat na záda, někteří z nich dokonce s velkým odstupem. Jejich nezaviněným handicapem byla až přílišná svázanost se svou dobou, zákonitě vycházeli z pozic realistické malby 19. století, která preferovala, alespoň v akademickém podání, příklon k historizující malbě. Jenže monumentalita a možná i odosobněný patos historických námětů musel ustoupit intimitě a skromněji pojímaným ilustracím, v nichž chladná vzdálenost dějů z dávných dob byla přebita živostí a romantikou scén, které dokázaly diváka strhnout. Přeorientovávat se a nalézt svou novou tvář v ilustraci dobrodružných knih nebylo opravdu pro mnohé jednoduché. Ani dnes není pochyb, že Zdeněk Burian byl v tomto ohledu lepším umělcem. Ten rozdíl by možná nebyl tak očividný, kdyby dobrodružný žánr pronikl do světa literatury dříve. Burian vlastně již vyrůstal obklopen dobrodružnými knihami, byl jimi utvářen povahově i umělecky, a tak toto ztotožnění bylo natolik důležité, že mu umožňovalo se co nejvíce přiblížit povaze textu.
Ke své nejvyšší bravuře kresebné či kvašové se Burian prokousával pomalu a bylo by nespravedlivé i vůči umělci samotnému aby se právě tohle zatajovalo. Vždyť první ilustrace dobrodružných knih jsou mnohdy statické, kompozičně chaotické nebo až groteskně kýčovité. Figury lidí i zvířat se vyznačují téměř prkennou toporností, stejně tak technická stránka jen v lehkých náznacích prozrazuje, jakými peripetiemi se bude nadějný malíř ubírat v budoucnu. Přesně tohle je počátek 20.let, který se naštěstí metamorfoval do jiné podoby.
Někdy na sklonku 20. let se těžkopádnost technik vytrácí - místo titěrnosti a snahy vše vykreslit do detailu se v Burianových ilustracích setkáváme s "rozmáznutými" technickými grify, s rozpíjením ploch a se symbolickými náznaky krajinného prostředí. Narůstají hladké modelace těl, ryze burianovské mlhy či rozpitá příroda, to vše doplňováno polostínovými efekty. Právě přebíjení plochy mnoha ostrými detaily, často iracionálními, kdy perspektiva světla nemá v ilustraci svou přísnou logiku, je jedním z nejdominantnějších rysů Burianova mistrovství. To že jedna část ilustrace je malována švihem, jen náznakem, že jeden detail je zahalen do mlhavé atmosféry, zatímco další detail ostře vystupuje z obrazu, že do očí bijící kontrasty jsou střídány s měkkými doteky štětce, to vše je na první pohled nelogické, dalo by se říci až hříšně svévolné (vezměme jen ilustrace k Vernovým románům, kde průhledy džunglí předkládají ostrý detail zcela v hlubinách porostu, zatímco traviny v popředí cítíme jen podvědomě). Jenže v Burianových ilustracích platí jiné zákonitosti. Tahle programová provokace, která o mnoho let později tolik dráždila výtvarnou kritiku, v sobě skrývá magickou sílu. Realita se v těch nejlepších Burianových ilustracích očistila od všeho zbytečného, detail byl potlačen, stopa štětce se skoro ztrácí, části lidských figur a zvířecích těl mnohdy mizí ve skalách, v trávě nebo v džungli, velké černé plochy plynule přecházejí do bělavých. Až tam se dostal Burian ve 30.letech, tedy v královském období kvaše. Dále už ani cesta nevedla.
Nejen v kvaši uplatnil do krajní míry svůj rafinovaný experiment, stejně tak v barevných kompozicích temperových, křídových, akvarelových či kombinovaných nalezl umělec optimální míru deformace reality ve prospěch zcela ne-definovatelné působivosti ilustrace (Poslední Mohykán J.F.Coopera, 1948; Poklady dobrodruhů M.Kosiny, 1948; či nevydané ilustrace ke Kormidelníku Vlnovskému F.Marryata, 1945). Burian vytěžil maximum z technických možností - jeho zdánlivě podivná nadzemská optika dokázala většinu dobrodružných hrdinů postavit do zcela jiných souvislostí, než tomu bylo dosud. Tajuplnost, romantická a současně dráždivá atmosféra, to byly atributy, které vtahovaly zraky čtenářů do děje. Burianova až drzá odvaha nakládat s realitou posvém (jako by si v obrazech nahrazoval nedostatek světla ve svém ateliéru) provokovala a současně v divácích vyvolávala ty nejčistší pocity. Je proto zcela nesmyslné obviňovat Buriana, že jeho ilustrace jsou trpným opisem skutečností - autoři těchto slov pravděpodobně neznají Burianovo dílo, či ho znát ani nechtějí.
Dobrodružství tedy našlo ve Zdeňku Burianovi malíře par excellence. Je zcela logické, že předpoklady pro úžasnou uměleckou kariéru nespočívaly jen ve výše uvedeném. Je třeba připomenout především poctivé ztotožnění s povahou knižní předlohy a s hrdiny příběhů, intuitivní smysl pro výběr zobrazovaných námětů, schopnost nechat divákovi prostor pro domýšlení rozhodujícího okamžiku a dokonalou faktografickou znalost prostředí (právě ta mu umožňovala nakládat svévolně s realitou, aniž by divák přestal malíři věřit - Burian dokázal manipulovat s krajinou a detaily v ní tak, že ani při nejvyšší míře deformace neztratila ilustrace hodnověrnost, sdělnost a kouzlo exotického prostředí). Základním pilířem všeho byla ale kreslířská obratnost, s níž se dostal záhy vysoko nad běžný průměr. V ní logicky technická stránka neumožňovala tolik svobodné manipulace, ale i přesto se Burianova kresba stala osobitou. Shluk hustých šrafur v kontrastu s plochami pro divákovu fantazii byl jen nenásilnou obměnou toho, co vytvořilo z kvaše unikátní ilustrační doprovod.
Snad již působí unaveně jakékoliv konstatování o Burianově géniu v oblasti paleontologických rekonstrukcí, ale budiž znovu a opětovně zdůrazněno, že nikomu dalšímu se nepodařilo to, co právě kopřivnickému rodáku, jenž našel svou druhou tvář v pohledech do nejvzálenějších ér naší planety. I při vědomí všech neduhů, všech drobných omylů a občasných nedostatků v této malířské oblasti jsou Burianovy rekonstrukce grandiózní galerií, která jako jediná na světě pokrývá téměř celou vývojovou řadu všeho živého, ba co více, představuje naši planetu v údobích, kdy život teprve hledal svou prvotní podobu. I toto je jeden z přesvědčivých aspektů této tvorby. Není sporu o tom, že Burian nebyl jediným umělcem v oblasti prehistorie. Až nezřízený boom v knižní produkci o pravěku, jenž podnítil film Jurský park, uzemnil ty, kteří Buriana nekriticky glorifikovali za každou cenu. A přitom právě nyní se nabízela mnohá srovnání, která ještě více umožnila nacházet specifické podoby Burianových obrazů pravěku. Toto kontextové začlenění nechalo vyniknou některým hlediskům, která jsme si my, zaujati svou provinciální optikou, vůbec neuvědomovali. Hned z kraje je nutné se zmínit o úhlu pohledu na zobrazované scény z pravěku. Burian dokázal transportovat ze svého pojetí dobrodružné ilustrace zákonitost, která má významotvornou hodnotu. Postřehl někdy někdo, že v Burianově pravěku nemá obecně místo explicitně zobrazovaná krvelačnost? Burian si je vědom dramatičnosti scén, nevyhýbá se existenciálně laděným živočišným soubojům, vzrušuje ho boj o přežití, ale to vše bez jednoznačného vítěze předem. Krev, to je moment, jenž v Burianových obrazech téměř
schází. Stejně jako v dobrodružství totiž Burian nekonstatuje, ale v divákovi vyvolává otázky, dává naději, hraje na strunu vzrušení. Právě anglo-americká produkce v tomto směru diváka podceňuje - výjevy jsou akční, povrchně dráždivé, jistě i dynamické, ale je to dynamika vnější, fyzická, která nemá dlouhodobějšího účinku. Čím to však je, že Burianovy obrazy přitahují, něčím nedefinovatelným poutají a nepřetržitě podněcují fantazii? Klíčem k pochopení je již zmiňovaná průprava v oblasti dobrodružné ilustrace. Romantický náboj dokázal Burian metamorfovat i do prehistorických scén, a je již jedno, zda čistě intuitivně či s racionálním vědomím. Mnoho Burianových rekonstrukcí jsou práce syžetové, přibližují akci a jednotliví protagonisté děje jsou zachyceni v historicky důležitých momentech. Je mezi nimi zřejmá vazba, napětí. Burian jednoduše vypráví příběh a povyšuje tím obyčejnou paleontologickou rekonstrukci na poutavé divadlo. Burian využívá svých bohatých zkušeností z dobrodružné ilustrace a barevnou a světelnou perspektivou vytváří impozantní tajuplnou scenérii. Modelace těl je vytvářena prudkými kontrasty, jež se mnohdy ztrácejí v temnotě prostředí, a vytvářejí tak magickou atmosféru obrazu.Burianovy barvy jsou v takovýchto případech ponuré, chmurné, adekvátní dramatičnosti obsahu. Obdivuhodné umělcovo cítění prostoru a jeho hloubky v kombinaci s netradičním řešením rozmístění jednotlivých aktérů děje vyřadilo Buriana z kategorie autorů obyčejných rekonstrukcí. Zcela jiného rodokmenu jsou obrazy, kde je pozornost soustředěna na monumentalizující fyziognomii obrovitého tvora a kde se zvíře stává nepřehlédnutelnou dominantou. Hloubka takovýchto pláten je mimo zobrazovanou rovinu, je zašifrována ve výrazu živočicha, jenž v sobě ukrývá tajemství stará milióny let.
Umělec se skutečně stal téměř přímým svědkem dávno zašlých časů, a to jen proto, aby nám je mohl ve 20.století s notnou dávkou tolik potřebného romantického chvění převyprávět. Právě ona romantičnost je aspektem nepřehlédnutelným a dominantním. Vždyť nakolik je odlišný námět z nitra pravěké jeskyně od dobrodružné chvíle ve skaliskách indiánské rezervace? Z hlediska výtvarného žádný, ba přímo nulový. Ne náhodou je vnímán jako nejpřiléhavější termín magický realismus, jímž je označována Burianova rekonstrukční tvorba. Dívejme se tedy na Burianovy obrazy z pravěku nejen jako na vědecký dokument, jako na pouhý vynikající doprovod k odbornému textu, ale jako na svébytné umělecké sdělení člověka, kterému můžeme bezmezně věřit.

Zdeněk BURIAN, základní biografie

1905 (11.února) narozen v Kopřivnici na Moravě
1919 ve čtrnácti letech přijat mimořádně ke studiu na pražské Akademii (studium nedokončeno)
1921 vychází první kniha s Burianovými ilustracemi - Dobrodružství Davida Balfoura od R.L.Stevensona (Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství A.Svěceného)
1924 počátek spolupráce s Českou grafickou Unií (25 titulů, časopis Širým světem)
1928 začíná spolupracovat s nakladatelem J.R.Vilímkem (53 titulů)
1933 vycházejí první knihy v nakladatelství Toužimský a Moravec (téměř 120 titulů)
1935 osudové setkání s profesorem paleontologie Univerzity Karlovy Josefem Augustou
1942 vychází první vědecká publikace s Burianovými rekonstrukcemi pravěku (Divy prasvěta)
1956 obrazová kniha Josefa Augusty Tiere der Urzeit začíná postupně vycházet v různých jazykových mutacích po celém světě. Burianovo jméno tak proniká do všech populárně naučných i stroze vědeckých knih
1968 -1981 postupná spolupráce na rekonstrukcích s RNDr. Vratislavem Mazákem, RNDr.Zdeňkem V.Špinarem, RNDr. Josefem Benešem a RNDr.Bořivojem Zárubou
1981 (1.července) Zdeněk Burian umírá v pražské nemocnici Na Františku
1983 otevřena stálá expozice obrazů Z.Buriana ve Východočeské ZOO ve Dvoře Králové n. Labem

Celková statistika
1/ Zdeněk Burian ilustroval během svého života téměř 500 knižních titulů, dále 550 povídek v časopisech a
přibližně 160 větších literárních celků vycházejících na pokračování.
2/ Celkem je evidováno přes 13 000 Burianových výtvarných prací!
3/ V rámvi paleontologických rekonstrukcí vzniklo přes 800 olejomaleb, které pokrývají celý vývoj na naší
planetě.
4/ Bylo vydáno téměř 60 různých odborných titulů s paleontologickými obrazy Zdeňka Buriana.
5/ Do dnešního dne je evidováno přes 70 výstav, na nichž se Burian představil jako autor dobrodružné
ilustrace a tvůrce obrazů z pravěku.

KRESBY A ILUSTRACE I, Dobrodružná tématika

 1. ZA ZLATEM SEVERU (O.Hanstein), 1930, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 29,9x44cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 36886)

 2. ZA ZLATEM SEVERU (O.Hanstein), 1930, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 30,1x44,1cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 36579)

 3. ZA ZLATEM SEVERU (O.Hanstein), 1930, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 30,1x44,1cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 36500)

 4. ZAJATCI HLUBIN (A.Novikov-Priboj), 1932, čas. Širým světem, Praha; roč. IX, čís.2, (str. 73); kvaš na papíře, 27,5x35,4cm, signováno; Soukromá sbírka

 5. HRDINNÝ KAPITÁN KORKORÁN, (A.Assollant), 1935, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 31,1x44cm, nesignováno; PNP - US inv.č. 376/58 (rub 46314)

 6. HRDINNÝ KAPITÁN KORKORÁN (A.Assollant), 1935, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 31,2x43,8cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (rub 46315)

 7. HRDINNÝ KAPITÁN KORKORÁN (A.Assollant), 1935, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 30x43,7cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (rub 46292, líc 53438)

 8. MŮJ SLON KÁRÍ ( D.G.Mukerdži), 1936, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44,1x31,2cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 50593)

 9. MŮJ SLON KÁRÍ ( D.G.Mukerdži), 1936, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 43,9x31,2cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 50596)

 10. MŮJ SLON KÁRÍ ( D.G.Mukerdži), 1936, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 31,1x43,9cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 50597)

 11. DVA ROKY PRÁZDNIN (J.Verne), 1936, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44,1x31,2cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 63786/16)

 12. DVA ROKY PRÁZDNIN (J.Verne), 1936, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44x31,2cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 63786/11)

 13. DVA ROKY PRÁZDNIN (J.Verne), 1936, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44x31,3cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 63786/9)

 14. DVA ROKY PRÁZDNIN (J.Verne), 1936, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44x31,3cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 63786/5)

 15. STATEČNÍ KAPITÁNI (R.Kipling), 1937, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 43x28,9cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58

 16. STATEČNÍ KAPITÁNI (R.Kipling), 1937, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44x30cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58

 17. STATEČNÍ KAPITÁNI (R.Kipling), 1937, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44x30cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58

 18. STATEČNÍ KAPITÁNI (R.Kipling), 1937, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 43,9x31,1cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58

 19. STATEČNÍ KAPITÁNI (R.Kipling), 1937, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 31,2x44cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58

 20. STATEČNÍ KAPITÁNI (R.Kipling), 1937, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 31,2x44cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58

 21. STATEČNÍ KAPITÁNI (R.Kipling), 1937, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 31,2x44cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58

 22. 20 000 MIL POD MOŘEM (J.Verne), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44x31,2cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (64184/7)

 23. 20 000 MIL POD MOŘEM (J.Verne), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44x22,9cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (64184/10)

 24. 20 000 MIL POD MOŘEM (J.Verne), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44x30cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (64184/6)

 25. 20 000 MIL POD MOŘEM (J.Verne), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 44x30cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (64184/2)

 26. 20.000 MIL POD MOŘEM (J.Verne), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 30,1x44 cm, nesignováno; PNP-US př.č. 376/58

 27. 20.000 MIL POD MOŘEM (J.Verne), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 31,2x43,9 cm, signováno; PNP - US př.č. 376/58

 28. PATNÁCTILETÝ KAPITÁN (J.Verne), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na kartonu, 31,5x44,2cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 51901)

 29. PATNÁCTILETÝ KAPITÁN (J.Verne), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na kartonu, 31,4x43,9cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 51899)

 30. PATNÁCTILETÝ KAPITÁN (J.Verne), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na kartonu, 31,5x44,1cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 51898)

 31. TAJUPLNÝ OSTROV (J.Verne), 1939, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na kartonu, 49,9x32,9cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-46

 32. TAJUPLNÝ OSTROV (J.Verne), 1939, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na kartonu, 49,9x32,9cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-46

 33. TAJUPLNÝ OSTROV (J.Verne), 1939, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na kartonu, 50x33,1cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-44

 34. TAJUPLNÝ OSTROV (J.Verne), 1939, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na kartonu, 49,9x33,3cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-45

 35. MAUGLÍ (R.Kipling), 1940, nakl. J.R.Vilímek, Praha; komb. technika na papíře, 49,2x32,5cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58, (rub 55171)

 36. MAUGLÍ (R.Kipling), 1940, nakl. J.R.Vilímek, Praha; komb. technika na papíře, 49x32,5cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58, (líc 55509)

 37. PĚT NEDĚL V BALÓNU (J.Verne), 1941, nakl. J.R.Vilímek, Praha (nevydáno); kvaš na papíře, 50,3x33,4 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58, (rub 61160)

 38. PĚT NEDĚL V BALÓNU (J.Verne), 1941, nakl. J.R.Vilímek, Praha (nevydáno); kvaš na papíře, 50,3x33 cm, nesignováno; PNP - US inv.č. 376/58 (rub 61162)

 39. PĚT NEDĚL V BALÓNU (J.Verne), 1941, nakl. J.R.Vilímek, Praha (nevydáno); kvaš na papíře, 33,3x50,3 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (rub 61164)

 40. ZAVÁTÝ ŽIVOT (J.Augusta), 1941, nakl. V.Pavlík, Praha; komb. technika na papíře, 42,6x29,8 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6610

 41. ZAVÁTÝ ŽIVOT (J.Augusta), 1941, nakl. V.Pavlík, Praha; komb. technika na papíře, 42,9x31,6 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6612

 42. ZAVÁTÝ ŽIVOT (J.Augusta), 1941, nakl. V.Pavlík, Praha; kvaš na kartonu, 50,3x33,1 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-30

 43. ZAVÁTÝ ŽIVOT (J.Augusta), 1941, nakl. V.Pavlík, Praha; kvaš na kartonu, 50,3x33,1 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-36

 44. ZAVÁTÝ ŽIVOT (J.Augusta), 1941, nakl. V.Pavlík, Praha; kvaš na papíře, 41,5x33,1 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-29

 45. ZAVÁTÝ ŽIVOT (J.Augusta), 1941, nakl. V.Pavlík, Praha; kvaš na papíře, 49,2x33,2 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-33

 46. ZAVÁTÝ ŽIVOT (J.Augusta), 1941, nakl. V.Pavlík, Praha; kvaš na kartonu, 33,1x50,3 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-34

 47. LÉTAJÍCÍ ĎÁBEL (H.Victorin), 1943, nakl. J.R.Vilímek, Praha (nevydáno); kvaš na papíře, 44,9x62,3cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 61794)

 48. LÉTAJÍCÍ ĎÁBEL (H.Victorin), 1943, nakl. J.R.Vilímek, Praha (nevydáno); kvaš na papíře, 44,7x62,2cm, nesignováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 61795)

 49. KORMIDELNÍK VLNOVSKÝ (F.Maryatt), 1945, nakl. J.R.Vilímek (nevydáno); kvaš na papíře, 42x58,5 cm, signováno, PNP - US inv.č. 376/58 (rub 62279/2)

 50. KORMIDELNÍK VLNOVSKÝ (F.Maryatt), 1945, nakl. J.R.Vilímek (nevydáno); kvaš na papíře, 43,9x62,3 cm, signováno PNP - US inv.č. 376/58 (rub 62279/7)

 51. KORMIDELNÍK VLNOVSKÝ (F.Maryatt), 1945, nakl. J.R.Vilímek (nevydáno); akvarel, kvaš na papíře, 43,9x62,4 cm, signováno, PNP - US př.č. 376/58

 52. STATEČNÉ MLÁDÍ I (E.Štorch), 1946, nakl.Toužimský a Moravec, Praha, (str. 88); negativní kresba na papíře, 32,7x49,2cm, signováno; Městské muzeum Hořice

 53. STATEČNÉ MLÁDÍ II (E.Štorch), 1946, nakl.Toužimský a Moravec, Praha, (str. 119); negativní kresba na papíře, 31x49cm, signováno; Městské muzeum Hořice

 54. LOVCI JESKYNNÍCH MEDVÉDŮ (J.Augusta), 1947, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kresba barevnými křídami na papíře, 40,9x31,8 cm, signováno; PNP-US př.č. 376/58-6614

 55. ZA KÁRÍM V INDICKÉ DŽUNGLI (D.G.Mukerdží), 1948, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 32,4x48,9 cm, signováno; PNP-US př.č. 376/58

 56. POSLEDNÍ MOHYKÁN (J.F.Cooper), 1948, nakl.J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 48,7x64,2cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 61942/5)

 57. POSLEDNÍ MOHYKÁN (J.F.Cooper), 1948, nakl.J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 45,1x62,5cm, nesignováno; PNP - US inv.č. 376/58-49 (líc 61942/8)

 58. POSLEDNÍ MOHYKÁN (J.F.Cooper), 1948, nakl.J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 48,6x64,6cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 61942/3)

 59. POSLEDNÍ MOHYKÁN (J.F.Cooper), 1948, nakl.J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 47,6x62,5cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-52 (líc 61942/7)

 60. POSLEDNÍ MOHYKÁN (J.F.Cooper), 1948, nakl.J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 47,5x62,4cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-53

 61. POSLEDNÍ MOHYKÁN (J.F.Cooper), 1948, nakl.J.R.Vilímek, Praha; kvaš na papíře, 48,6x63,2cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58 (líc 61942/6)

 62. HVĚZDA JIHU (J.Verne), 1948, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na kartonu, 48,5x32,5 cm, signováno; PNP - US př.č. 376/58

 63. HVĚZDA JIHU (J.Verne), 1948, nakl. J.R.Vilímek, Praha; kvaš na kartonu, 48,5x32,5 cm, signováno; PNP - US př.č. 376/58

 64. BRONZOVÝ POKLAD (E.Štorch), 1954, SNDK, Praha (str. 60); barevný pastel na papíře, 36x49,2cm, signováno; Městské muzeum Hořice

 65. BRONZOVÝ POKLAD (E.Štorch), 1954, SNDK, Praha (str. 119); barevný pastel na papíře, 44,3x31,5cm, signováno; Městské muzeum Hořice

 66. BRONZOVÝ POKLAD (E.Štorch), 1954, SNDK, Praha (str.162); barevný pastel na papíře, 34,5x48,5cm, signováno; Městské muzeum Hořice

 67. V ŠERU DÁVNÝCH VĚKŮ (E.Štorch), 1955, SNDK, Praha (str.28 a 97); kresby tuší perem na papíře, 44x31,5cm, signováno; Městské muzeum Hořice

 68. V ŠERU DÁVNÝCH VĚKŮ (E.Štorch), 1955, SNDK, Praha (str.42); barevný kvaš, tempera na papíře, 44x31,5cm, signováno; Městské muzeum Hořice

 69. V ŠERU DÁVNÝCH VĚKŮ (E.Štorch), 1955, SNDK, Praha (str.148); barevný kvaš, tempera na papíře, 44x31,5cm, signováno; Městské muzeum Hořice

 70. MINEHAVA (E.Štorch), 1958, SNDK, Praha (str.7); kresba perem tuší na papíře, 38x28cm, nesignováno; Městské muzeum Hořice

 71. MINEHAVA (E.Štorch), 1958, SNDK, Praha (str.14 a 97); 2 kresby perem tuší na papíře, 43,5x28cm, nesignováno; Městské muzeum Hořice

 72. MINEHAVA (E.Štorch), 1958, SNDK, Praha (str.24 a 33); 2 kresby perem tuší na papíře, 43,5x28cm, nesignováno; Městské muzeum Hořice

 73. MINEHAVA (E.Štorch), 1958, SNDK, Praha (str.71 a 81); 2 kresby perem tuší na papíře, 43,5x28cm, nesignováno; Městské muzeum Hořice

 74. MINEHAVA (E.Štorch), 1958, 1958, SNDK, Praha (str.98); kresba perem tuší na papíře, 43,5x28cm, nesignováno; Městské muzeum Hořice

 75. ZLOMENÝ MEČ (E.Štorch), 1967, SNDK, Praha (str.32); kresba tuší na papíře, 30,2x43,2cm, (2 spojené listy), nesignováno; Městské muzeum Hořice

 76. ZLOMENÝ MEČ (E.Štorch), 1967, SNDK, Praha (str.142); kresba tuší na papíře, 31,3x24cm, (2 spojené listy), nesignováno; Městské muzeum Hořice

 77. PROČ MAJÍ SENEKOVÉ RÁDI PSY (O.Kašpar), 1975, čas. Ohníček, roč.25, čís.15; tempera, tuš na papíře, rozm.: ,signováno; Soukromá sbírka

NÁVRHY KNIŽNÍCH OBÁLEK, Dobrodružná tématika

 1. DVA ROKY PRÁZDNIN (J.Verne), 1936, nakl. J.R.Vilímek, Praha; olej na plátně, 51x36 cm, signováno, PNP-US př.č. 376-58

 2. HRDINOVÉ OD ARRASU (A.Zeman), 1938, nakl. J.R.Vilímek, Praha; olej na plátně, 54,2x35,2 cm, PNP-US př.č. 376/58

 3. NOVÝ HRABÉ MONTE CHRISTO (J.Verne), 1941, nakl. J.R.Vilímek, Praha; olej na plátně, 51x35 cm, signováno, PNP-US př.č. 376/58

KRESBY A ILUSTRACE II, Naučná a přírodovědná tématika

 1. NEANDRTÁLCI (J.Augusta), 1951, SPN, Praha; kresba perem, štětcem, tuší na papíře, 28,1x20,5 cm, signováno; PNP - US inv. č. 376/58-6616

 2. NEANDRTÁLCI (J.Augusta), 1951, SPN, Praha; kresba perem, štětcem, tuší na papíře, 28x20,4 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6617

 3. NEANDRTÁLCI (J.Augusta), 1951, SPN, Praha; kresba perem, štětcem, tuší na papíře, 28x20,5 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6626

 4. NEANDRTÁLCI (J.Augusta), 1951, SPN, Praha; kresba perem, štětcem, tuší na papíře, 28,2x20,6 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6620

 5. NEANDRTÁLCI (J.Augusta), 1951, SPN, Praha; kresba perem, štětcem, tuší na papíře, 27,9x20,5 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6632

 6. NEANDRTÁLCI (J.Augusta), 1951, SPN, Praha; kresba perem, štětcem, tuší na papíře, 28,1x20,5 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6640

 7. NEANDRTÁLCI (J.Augusta), 1951, SPN, Praha; kresba perem, štětcem, tuší na papíře, 28,1x20,4 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6642

 8. NEANDRTÁLCI (J.Augusta), 1951, SPN, Praha; kresba perem, štětcem, tuší na papíře, 28,1x20,6 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6643

 9. NEANDRTÁLCI (J.Augusta), 1951, SPN, Praha; kresba perem, štětcem, tuší na papíře, 28x20,5 cm, signováno; PNP - US inv.č. 376/58-6644

 10. DINYCHTIS FELINA (ilustrace), 1977, barevný kvaš, tempera na papíře, 43x45 cm, signováno; ZOO - kat.č. B/88

 11. DIVY PRASVĚTA (J.Augusta), 1942, ilustrace ke stati o chobotnatcích; kresba perem na papíře, 18,5x43,5cm, nesign.; ZOO - kat. č. B/82/3

 12. DIVY PRASVĚTA (J.Augusta), 1942, ilustrace vymřelých forem nosorožců a chobotnatců; kresba perem na papíře, 31,3x44,2 cm; ZOO - kat.č. B/82/4

 13. Z HLUBIN PRAVĚKU (J.Augusta), 1949, kresba perem na papíře, 35x49,5 cm, nesign.; ilustrace k povídce Pomstěná smrt; ARSINOITHERIUM; ilustrace k povídce Opeřený obr; ASTROPOTHERIUM; ZOO - kat.č. B/81/20

OLEJOMALBY I, Paleoantropologická tématika

 1. HNĚDOUHELNÝ PRALES, 1950, olej na pl., 62x96 cm, (KP), sign.; ZOO - kat. č. B/106 (G 3)

 2. SÍDLIŠTĚ NEANDRTÁLCŮ, 1950, olej na pl., 62x94 cm (KP), sign.; ZOO - kat.č. B/103 (G 4)

 3. ARCHAEOPTERYX ACOMPSOGNATUS, 1950, olej na pl., 63X94,5 cm (KP), signováno; ZOO - kat.č. B/139

 4. MAMUTI NA BAŽINĚ, 1954, olej na pl., 71X100 cm (KP), signováno; ZOO - kat. č. B/48 (G 4)

 5. PHORORACOS, 1961, olej na pl., 62X96 cm (KP), signováno; ZOO - kat. č. B/108 (G 3)

 6. TRICERATOPS, 1962, olej na pl., 64X96 cm (KP), signováno; ZOO - kat.č. B/131 (G 2)

 7. PLEURACANTHUS A AMBLYPTERUS, 1964, olej na pl., 61x96 cm (KP), signováno; ZOO - kat.č. B/117 (G 1)

 8. STOLOVÁ HORA, ( nedat.), olej na pl., 27x42 cm, nesignováno; ZOO - kat. č. B/138

OLEJOMALBY II, Ostatní

 1. AUTOPORTRÉT, 1959, olej na plátně, 82x72 cm, sign.; ZOO - kat.č. B/52, GO

Z prostorových důvodů nebylo možné vystavit všechna díla uvedená v katalogu.

ZOO: Východočeská zoologická zahrada ve Dvoře Králové n.Labem
PNP : Památník národního písemnictví
MMH: Městské muzeum Hořice

Vladimír Prokop, prosinec 1997

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO